Beplantning om solcellepark, Høvsøre

Natur og biodiversitet om solcellepark

Opgave: Etablering af læhegn omkring solcellepark
Tidspunkt: 2023
Kunde: Jysk Energi
Ansvarlig skovfoged: Peter Wortmann

I foråret 2023 havde vi fornøjelsen af at være en del af et projekt med etablering af en solcellepark i Høvsøre nord for Nissum fjord i Vestjylland.
I sensommeren og efteråret 2022 blev der etableret en 70 hektar stor solcellepark på en tidligere landbrugsejendom. Projektet bestod af en lang række delentrepriser, hvor Jysk Energi i høj grad gjorde brug af lokal arbejdskraft til udførelsen af projektet. Vores opgave stod på at opfylde parkens forpligtigelse med at etablere beplantning om solcelleparken for at begrænse udsigten til solcellerne i fremtiden. Ifølge lokalplanen skulle der etableres beplantning alle de steder, hvor der ikke allerede var eksisterende beplantning.

Langs hele linjen markeret med grønt, skulle der etableres nye læhegn.

”Der er en hare på størrelse med en labrador derude, og den er doven af h****** til. Den gider ikke engang flytte sig, når jeg kører forbi den…!” – Bjørn, der er ansvarlig for at holde beplantningen ren for ukrudt.

Rådgivning af bygherrer om beplantning af solcellepark

I sensommeren 2021, blev vi kontaktet af bygherrers projektleder, der havde brug for rådgivning bl.a. i forhold til artsvalget, da dette skulle med i papirerne til myndighederne. Lokaliteten er meget udfordrende, så det blev til en god dialog, hvor vi kunne beskrive mulighederne og hvilke virkemidler, der skulle bringes i spil, for at lykkes med en beplantning på arealet. Efter en konkret besigtigelse af arealerne, kunne det konstateres at der var tale om meget komplekse vækstbetingelser. Dels ligger områderne meget lavt med ned til 0,5 meters højde over havet nogle steder, dels er områderne udsat for stor vind- og saltpåvirkning og dels er jordbunden meget mager primært bestående af fint sand.
Vores indspark, dannede grundlag for projekteringen af beplantningerne og i efteråret 2022 mødtes vi projektlederen for at tage hul på detailplanlægningen af projektet. Udover, de udfordrende vækstbetingelser, kunne det tydeligt ses at byggeriet af solcelleparken var i fuld gang og idet der lå byggematerialer, affald og jordbunker på de områder, hvor der skulle etableres læhegn.
Vejret op til mødet havde været præget af meget nedbør, og der stod derfor blankt vand flere steder.
Det blev derfor besluttet at projektet med etablering af læhegn tidligst kunne gå i gang i foråret 2023.

Da læhegnet skulle plantes, bar arealet præg af at være en byggeplads…

Design af beplantninger

I plantevalget havde Jysk Energi modtaget mange gode indspark fra kommunen og Danmarks Naturfredningsforening til, hvilke arter der måtte benyttes til beplantningerne. Dette havde resulteret i en lang liste af arter, som vi kunne vælge imellem. Vi gjorde brug af vores kendskab til arterne, holdt op mod vækstbetingelserne og sammensatte en planteplan med arter, som vi var overbeviste om, kunne klare forholdene. Dette resulterede i et oplæg til et læhegn bestående af 30% skovfyr og 20% gråpil. Dertil var en væsentlig indblanding af hyld, havtorn, vintereg og æblerose.
Jysk Energi ville dog stadig gerne at vi inddragede nogle af de arter, som Danmarks Naturfredningsforening havde foreslået. Derfor valgte vi de arter, som på papiret ville have færrest komplikationer med vækstforholdene, og indblandede ca. 10% fordelt på arterne engriflet hvidtjørn, hassel og mirabel.
I alt blev projektet næsten 3 kilometer beplantning i tre rækker. Vi havde også dialog frem og tilbage omkring, hvorvidt læhegnet skulle indhegnes med vildthegn eller ej, men vi valgte i sidste ende at se tiden an i forhold til vildtskader, og behandle med vildtafværgningsmiddel efter behov.
Generelt, når vi taler beplantning om solcellepark så er det vigtigt at man indtænker den konkrete lokalitet og beplantningens formål. Alt for ofte, oplever vi at man blot planter et mere eller mindre tilfældigt læhegn. I stedet, synes vi det er vigtigt at vælge egnskarakteristiske arter, udvalgt efter vækstbetingelserne samt gerne arter der gavner flersidige formål, f.eks. biodiversitet.

Oversigtskort over de endelige beplantninger i Høvsøre.

Plantning i foråret 2023

I foråret 2023 var vejret meget udfordrende idet, der i årets første måneder var kommet store mængder nedbør. Dette gav udfordringer i jordbearbejdningen forud for plantning. Med den meget lave kotehøjde var områderne naturligvis alt for våde til at jorden kunne pløjes. Dette bevirkede at plantningstidspunktet løbende blev skubbet længere frem. Da regnvejret endelig ophørte, kom en længere periode med tørke. Vi endte med at få planterne i jorden d. 26. maj 2023. I den forbindelse var vi meget nervøse for om planterne overlevede tørken. Det viste sig dog ikke at være noget stort problem, da det igen begyndte at regne cirka 3 uger efter plantning. Overlevelsen viste sig at være overraskende god, med kun omkring 1-2% planteafgang.

Vedligehold af beplantning om solcellepark

Som en del af aftalen med Jysk Energi, renholder Proviido læhegnene mekanisk. Til dette benytter vi vores gode samarbejdspartner Bjørn, som holder til i området. Eftersom sommeren 2023 viste sig at blive meget våd, har han haft lidt udfordringer med at køre på arealerne, men uanset er resultatet blevet meget fint.
Planterne er indtil videre blevet bidt i begrænset omfang af vildtet, hvor det især er haren, som har mæsket sig.
”Der er en hare på størrelse med en labrador derude, og den er doven af h****** til. Den gider ikke engang flytte sig, når jeg kører forbi den!” – Bjørn

Havtorn, efter 1. vækstsæson, på en smuk efterårsaften i Høvsøre

Links og referencer

Danmarks Jægerforbund omtale af projektet