Hald Folkeskov

Etablering af Hald Folkeskov

Opgave: Etablering af skovrejsning og to års renhold
Tidspunkt: 2020-2021
Kunde: Skive Kommune
Ansvarlig skovfoged: Martin Viborg

Under kampagnen “Danmark planter træer” blev der i 2019 indsamlet midler til etablering af folkeskov i Danmark. Et af stederne, hvor der skulle plantes ny skov var i Hald, mellem Skive og Viborg, hvor vi af Skive Kommune blev udvalgt til sparringspartner og entreprenør, til at hjælpe med at få skoven plantet.
Efter en lang planlægningsproces, gik arbejdet i gang i foråret 2020 med etablering af Hald Folkeskov (faktisk gik vi så småt i gang i efteråret 2019, da de første spadestik til en frugtlund blev taget, men selve skoven blev plantet i foråret 2020…).

Filmen er optaget i foråret 2020 ifm. med plantningen af Hald Folkeskov, hvor Skovfoged Martin Viborg fortæller lidt om baggrunden for projektet.

Borgerinddragelse

Kommunen havde i løbet af 2019 afholdt borgermøder, for i dialog med borgerne i Hald og Ørslevkloster, at finde frem til, hvilke elementer folkeskoven skulle indeholde. Som kommunens samarbejdspartner fik vi opgaven med at implementere borgernes og kommunes ønsker og visioner for skoven.
Som en del af projektet blev de lokale folkeskoler indbudt til at deltage i etablering af skoven. Da kommunen gerne ville afholde plantedagen i efteråret 2019, blev der den 13/11-2019 afholdt en plantedag, hvor de mange fremmødte børn ivrigt plantede de ca. 100 forskellige frugttræer, der skulle stå ved indgangen til folkeskoven.

Lokale skolebørn hjælper med plantningen af Hald Folkeskov

Den lokale folkeskole i Hald, var flinke til at plante de mange frugttræer ved skovens indgang.

Skovens opbygning

Skoven er blevet opbygget, med tre primære bevoksninger, med forskellig sammensætning, hvor hovedtræarterne er eg, bøg og skovfyr. På den letteste jord, er der plantet vintereg som hovedtræart og på den bedre jord, er bøg og stilkeg valgt som hovedtræarter.
Den nye skov, er på flere sider omkranset af eksisterende skov, hvorfor det naturligvis var nødvendigt at opsætte et vildthegn om den nyplantede skov. Vildthegnet er forsynet med klaplåger, således det er muligt at færdes på det nyanlagte stisystem i skoven.
En af bevoksningerne i skoven, er indhegnet med et specielt skovhegn, hvor der er brugt robiniestolper og ekstra kraftig hegnstråd. Det er fordi, denne del af skoven er indrettet som en hundeskov, til gavn for de lokale beboere. Således, er der valgt kraftige hegnsmaterialer, da dette hegn skal være et permanent hegn, i modsætningen til resterende del af indhegningen, der pilles ned, når der ikke længere er risiko for at træerne kan skades af vildtet.
En sjov lille anekdote, var at Skovfoged Martin Viborg, i forbindelse med vi skulle sætte et tilsvarende skovhegn, hos Søren Vester, Thise, indgik et væddemål med den lokale tv-mand om holdbarheden af robiniestolperne. Søren Vester ville have sine stolper imprægneret efter gammel vikingeskik, hvor stolperne svides over et bål, for at lukke træets porer, inden stolperne graves ned. Væddemålet gik på, at stolperne uden imprægnering kunne holde i minimum 20 år – det er vi sikker på de kan, så Martin og Søren satte en øl på højkant og aftalte at mødes i Hald i 2040 for at se om hegnet stadig stod…

Udfordrende lokalitet – og vejr

Som nogen måske husker, var foråret 2020 meget vådt og da jordbunden, på dele af arealet i Hald, er meget fed og leret, så kunne vi reelt ikke komme i jorden og gøre jorden klar til plantning før et stykke ind i maj måned. På størstedelen af arealet, var jorden relativ let, men på ca. 30% af arealet, var jorden så tung, at da solen kom, så tørrede jorden så kraftigt at den blev hård som cement… Det bød, at tre gange gik springboltene på ploven, da vores traktorfører skulle gøre jorden klar til plantning.
Heldigvis lykkedes jordbearbejdningen og vi fik et rigtigt fint plantebed at arbejde med. Selve plantningen fandt sted sidst på foråret og forløb da også helt problemfrit.

Vi sørgede for at skoven kom godt i gang

Status efter første vækstsæson.

Udsyn over den nyplantede Hald Folkeskov efter første vækstsæson. Billedet er taget 30/9-2020 ca. 4 måneder efter plantning.

Som en del af samarbejdet med Skive Kommune, var det vores opgave at sikre at skoven blev holdt ren for ukrudt de første to år efter etableringen. Som kommunalt areal, er det ikke tilladt at bruge kemi i skoven, hvorfor renhold blev gjort ved mekanisk strigling henover planterne.

Aflevering til kommunen

Som ved alle andre skovrejsningsprojekter, lavede vi naturligvis en afleveringsforretning, da vores del af projektet med Hald Folkeskov var afsluttet. Dette blev gjort i efteråret 2021, efter at radrenseren havde været i skoven for sidste gang.

Afsyning af Hald Folkeskov, Skive Kommune og Proviido

Kommunens repræsentanter, Skovfoged Kent Byrialsen og Stadsgartner Kent Alex Larsen, ved afsyning af Hald Folkeskov, oktober 2021.

Efter en rundtur i skoven, blev der givet hånd og skulderklap for et godt samarbejde.

“Vi er meget tilfredse med kvaliteten og ikke mindst samarbejdet med kommunen og Proviido i forbindelse med etablering af Hald Folkeskov”
Kent Alex Larsen, Skive Kommune

“Et spændende projekt at være en del af og en fornøjelse at se så mange besøgende i skoven, der allerede nu har glæde af projektet.”
Skovfoged Martin Viborg, Proviido Skov & Natur ApS

Links og referencer

Arikel i Skive Her
Artikel og træskulpturerne i Hald Folkeskov