Plantning af læhegn

Lad os hjælpe dig med dit læhegn

Vi hjælper dagligt land- og skovejere med at vælge de rette planter til deres læhegn. Skal vi også hjælpe dig?

Hvert læhegn, og hver lille beplantning, tjener sit formål og har sine egne vækstbetingelser.

Der kan være variation både i de generelle vækstforhold, som f.eks. jordbund og vindpåvirkning – men ikke mindst i ejerens ønsker. Nogen vil gerne have tæt stedsegrønt læhegn, primært af nåletræer, andre er blomster og farver vigtige, og andre igen, har behov for at der plantes en masse bi-venlige arter, mhp. bestøvning af deres frugttræer.

Alle beplantninger, store som små er unikke, og tjener sit eget specifikke formål – derfor arbejder vi ikke med standardløsninger. Vi laver individuelle løsninger, hvor vi vælger træer og buske ud fra dine ønsker, uanset om det er noget du vil have os til at plante for dig, eller om du selv vil plante dit læhegn – og vil du selv plante, laver vi naturligvis en planteplan, som du kan følge sådan de enkelte træer og buske bliver sat rigtigt i forhold til hinanden.

Formål med at plante et læhegn

Plantning af læhegn tjener typisk følgende formål:

  • Natur og vildt
  • Herlighed
  • Afskærmning

Du bør altid vælge den sammensætning af læhegnsplanter, der passer bedst til dit formål og din ejendoms lokale forhold. I det nedenstående, har vi oplistet nogle af de ting, som du skal være opmærksom på, ved hvert af de fire forskellige formål.

Forslag til klassiske og populære læhegn

Vi har sammensat en række forslag til læhegn, der bygger på gode artsvalg og faglige principper om opbygning af flerrækkede læhegn. Du kan se vores forslag her. Disse forslag kan bruges som de er, men kan naturligvis også tilpasses efter dine ønsker.

Læhegn til gavn for natur og vildt

Levende hegn er en oplagt mulighed , når det gælder om at skabe et spændende og vildtvenligt terræn på din ejendom.
Fuglevildt og hjortevildt har hver deres præferencer til plantearter i et levende hegn.
Generelt gælder det, at vildtvenlige læhegn ikke må være åbne i bunden. Og der skal være læ- og skjulesteder med god dækning hele året.
Dog må et vildtvenligt læhegn heller ikke blive for tæt. En god idé er at have små åbninger i hegnets opbygning, så du opnår variation med både tætte og åbne partier.

Læhegn med herlighedsværdi

Der er ingen skala for herlighed!
Men vi mener, at herlighed handler om at plante læhegn, der passer ind i det omgivende landskab samtidig med at læhegnet rummer forskellige buske og træer, der skaber en naturlig variation gennem årstiderne med forskellige farver, blade, blomster og frugter.

Læ til afgrøder og bygninger

Levende hegn er effektive lægivere i landskabet.
Et læhegns lægivende afstand er som tommelfingerregel op til 25 gange hegnets højde. Et hegn på 10 meter i højden har altså en lægivende afstand på 250 meter.
Læ giver mindre overfladefordampning og dermed bedre vækst for planter og træer i nærheden af hegnet.
Dog må et levende læhegn ikke være helt tæt. Det kan nemlig skabe turbulens langs hegnet, som er til gene for både dyr og planter.
Ideelt er det kun 50-70 % af vinden, der skal bremses af læhegnet. Du bør derfor pleje og tynde dit hegn, så det holdes lettere åbent fra 1 meter og opad.

Hvor er der brug for læhegn?

Læhegn kan med fordel etableres, så landskabets naturlige ledelinjer udnyttes. F.eks. kan et læhegn plantes som en korridor mellem to skovstykker.
Undgå gerne høje træer i hegnet, som krager og rovfugle kan bruge som udkigsposter til at holde med markvildtet.
Insekter og fugle har primært deres fødekilder og levesteder blandt hjemmehørende buske og træer. Du får derfor nemmere et fugle og insektliv ved at bruge hjemmehørende planterarter.
Hertil er udyrkede markstriber, barjordsstriber og insektvolde (beetle banks) langs hegnet med til at skabe mere liv i og omkring hegnet.

Beskyttelse af læhegn mod vildt og skader

Størrelsen på vildtet er mange steder så stort, at buske og træer bides og fejes hårdt. Råvildt, dåvildt, kronvildt og harer er typisk synderne.
Planter du dit læhegn tæt på vej med nogen trafik eller tæt ved egen bolig eller bygninger, er dit læhegn bedre beskyttet mod vildtskader.
Men planter du dit læhegn på et sted med meget vildt og i rolige omgivelser, bør du kraftigt overveje at indhegne dit læhegn som værn mod især råvildt og kronvildt.
Hegning af et læhegn kan virke som en dyr løsning, da du bruger mange meter hegn i forhold til det indhegnede areal, men vildthegn er den mest effektive beskyttelse af dine planter mod vildtskader.
Alternativer til vildthegn er at bruge planterør eller kappeplantning af de mest udsatte arter som f.eks eg.

Om 3-rækkede læhegn

Tre-rækkede læhegn har i en årrække været den mest plantede hegnstype.

Ved valg af de rigtige planter kan der skabes mange forskellige udtryk i de tre-rækkede læhegn.

Fordelene ved tre-rækkede læhegn fremfor en-rækkede læhegn er en kombination af lægivning og natur sammen med bedre plejemuligheder og længere levetid for hegnet. Disse fordele opvejer i mange tilfælde større krav til plads og økonomi.

Tre-rækkede læhegn etableres ofte med en blanding af arter, der har forskellige højder. Buske i bunden, små træer og større buske til mellemetage og bestandstræer, der skaber en topetage i hegnet. Vintereg er et godt eksempel på et ofte anvendt bestandstræ.

Variationer af tre-rækket læhegn

Tre-rækkede læhegn kan varieres i en uendelighed, men nogle hovedtræk er typisk:

  • Hegn med buske og mindre træer: Er mere vildtvenlige overfor især markvildtet.
  • Hegn med brug af ammetræer: Ammetræer er robuste og hurtigt voksende træarter. De plantes for at hjælpe andre træer og buske til hurtigere og mere sikker vækst, ved at reducere vind og bortskygge ukrudt. Ammetræer giver også mulighed for at fælde træerne til flis efter nogle år. Det vigtigt at få fjernet ammetræerne, inden de begynder at presse og bortskygge bestandstræer i hegnet.

Tilskud til læhegn

Det er for tiden ikke længere muligt at søge om tilskud til læplantning, skulle muligheden opstå vil vi naturligvis være behjælpelig med at søge tilskuddet.

Du kan læse mere om den seneste tilskudsordning her.

Tilskud fra vildtplantningsordningen til småbiotoper og vildtplantninger

Et alternativ til læplantning er vildtplantningsordningen – også kaldet plant for vildtet.

Denne ordning er finansieret via jagttegnsmidlerne.

Tilskuddet er på 75 % af prisen på planterne. Bemærk: tilskuddet til vildtplanter er skattepligtigt. Der kan vælges mellem knapt 40 forskellige træarter, der leveres fra en planteskole valgt af Naturstyrelsen.

Antallet af planter, du kan søge om, varierer i forhold til antallet af ansøgere. Men typisk er der tale om projekter med 500 – 1.000 planter.

Tilskudsordningen til vildtplanter stiller kun krav om en kort ansøgning samt en skitse over plantningen. Der er ansøgningsfrist to gange om året hhv. forår og efterår for tilskudsansøgninger til midler fra vildtplantningsordningen.

Læs mere om tilskudsordningen til vildtplanter her.

Læhegn uden tilskud kan godt svare sig

Planter du læhegn uden tilskud, har du frie hænder. Og du undgår en række formelle krav i form af tilskudsansøgning, dokumentation og krav til artsvalg og opbygning.

I mange tilfælde kan det godt svare sig at plante læhegn uden tilskud. Penge, du sparer på konsulenttimer, er bedre brugt på planter og plantning. Læs f.eks. om Birgitte, der valgte at plante uden tilskud.

Få en snak om plantning af læhegn og artsvalg

Bliv ringet op og få en uforpligtende snak om dine muligheder. Martin og resten af teamet i Proviido Skov & Natur, har etableret flere 100 km læhegn gennem årene, derfor er vi de rette til at rådgive dig om dine muligheder, når vi taler om etablering af læhegn.

Vi tilbyder alt fra total entreprise, hvor vi hjælper med alt fra projektering til etablering – og har du selv mod på at plante, laver vi gerne en planteplan og leverer planterne.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.