Tilskud til anlæg af sø eller vandhul

En sø eller et vandhul på din ejendom, kan blive en fantastisk perle af et stykke natur – men der er lige lidt formalia, der skal på plads, inden søen kan graves. Først og fremmest, skal du have en landzonetilladelse til at grave en sø – men med den i hånden, kan du faktisk søge et mindre tilskud til etablering af din sø.

Sådan kan du få tilskud til anlæg af en ny sø

Du kan søge om tilskud til etablering af vandhuller. Ansøgningsfristen er normalt i januar måned. Dog skal du i gang noget tidligere, for det kræves at der er givet tilladelse fra kommunen, og evt. dispensationer og høringer er gennemført, så husk at vær ude i god tid.
Mindstestørrelsen for vandspejlet ifbm. tilskudsansøgninger 600 m2.
I 2023 var tilskuddet på 17.000 kr. pr. projekt og det forventes at være det samme i 2024.

Hvem giver tilskuddet til søer og hvordan?

Det er Naturstyrelsen der er myndighed og behandler ansøgningerne om tilskud.
Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgningerne i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi. Er der flere ansøgninger end tilskudspuljen kan dække – så vil ansøgningerne blive prioriteret efter ovennævnte princip. Indsendelse af en ansøgning er derfor ikke garanti for et tilskud.

Betingelser for tilskud til søer og vandhuller

 • Der ydes kun tilskud til etablering af vådområder med et permanent vandspejl på mindst 600 m2 under normale vejrforhold.
 • Der ydes ikke tilskud til oprensning eller sammenlægning af eksisterende vådområder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
 • Der ydes kun tilskud til etablering af ferske vådområder.
 • Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder på naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 (f.eks. moser, ferske enge, strandenge, oprensning og udvidelser af eksisterende vandhuller).
 • Tilskuddet kan kun søges af private ejere af fritidsejendomme/landbrugsjord/skov.
 • Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder på offentlig ejet ejendom.
 • Der ydes ikke tilskud til etablering af vådområder i haver.
 • Der ydes ikke tilskud til etablering af fiskesøer (put and take).
 • Der må ikke modtages tilskud til det ansøgte fra anden side.
 • Etableringen af vådområdet må ikke være pålagt efter anden lovgivning.
 • Etableringen af vådområdet skal overholde anden gældende lovgivning. Herunder vilkår i planlovstilladelse m.m.
 • Der kan søges om tilskud til etablering af indtil 5 vådområder pr. ejendom pr. år. Der skal fremsendes særskilt ansøgning for hvert enkelt vådområde.
 • Etableringen af vådområdet må ikke være påbegyndt før ansøgningsfristen 31. januar i ansøgningsåret.
 • Der skal udlægges en 9 meter bred udyrket zone omkring vådområdet (målt fra højeste vandstand).
 • Der må ikke foretages plantning af buske og træer i ovennævnte zone
 • Der må ikke fodres i vandet, eller nærmere end 9 meter fra højeste vandstand i vådområdet.
 • Der må ikke udsættes fisk eller ænder i vådområdet.
 • Ejeren skal accepterer kontrolbesøg i forbindelse med ordningen.
 • Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af vådområdet efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af ansøgningsskemaet. Klage- og høringsfristen for tilladelsen skal være overstået inden ansøgningsfristen. Der må ikke være indløbet klager i høringsperioden. Ansøgninger/projekter, hvor kravet om overstået klage- og høringsfrist ikke er opfyldt, afvises som ikke berettiget til ansøgning om tilskud.

Hvordan skal søen anlægges?

Vi laver rigtigt mange søer og vandhuller – du kan læse mere om hvordan vi arbejder med etablering og gravning af vandhuller og søer her.

Skal vi hjælpe dig med at ansøgningsarbejdet til din sø?

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.