Anlæg af sø – alt om ansøgning, projektering og etablering

Tag de første spadestik og begynd nemt dialogen om dit projekt

Kontakt os og få en uforpligtende dialog om anlæg af sø på din grund. Priser på anlæg varierer meget, afhængig af jordbund, størrelse og placeringen af det opgravede jord. Husk at anlæg af søer og vandhuller kræver tilladelse fra kommunen.

Anlæg en sø, så den på kort tid kan fungere som opholdssted for mange forskellige dyrearter og ikke mindst give ejendommen et visuelt løft til glæde for ejeren.

Sådan arbejder vi med etablering af søer og vandhuller

I natur og vildtpleje er nærhed til vand altid positivt. Søer er vigtige leve-, føde- og drikkesteder for mange dyr. Hvor der i forvejen ikke er vand på ejendommen, kan etablering af nye søer gøre en stor forskel.

Husk at etablering af søer i landskabet næsten altid kræver tilladelse fra din kommune inden arbejdet kan påbegyndes. Ansøgning om etablering af nye søer behandles efter planloven og naturbeskyttelsesloven.

“Når vi arbejder med skov- og naturprojekter, så plejer jeg altid at sige, at det er lettere at arbejde MED vandet, i stedet for MOD vandet” – Martin Viborg

Det betyder f.eks., at når vi taler med en kunde om at plante en skovrejsning på en mark, der ofte er vandlidende – så vil det ofte være en god idé at forsøge at etablere et vandhul på de fugtigste arealer, og i stedet plante skoven rundt om vandhullet – det giver noget bedre natur, med et vandhul der tiltrækker liv i skoven, giver en dejlig udsigt og ikke mindst, en bedre skov, der trives på de nu lidt tørre områder.

Hvor bør nye søer etableres?

Etablering af søer skal naturligvis ske med omtanke for det omgivende landskab. Derfor bør nye søer graves i naturlige lavninger og fugtige områder.

Det er en god idé at grave søen et sted hvor der er plads nok til at have en omgivende bræmme på 10-15m som ikke dyrkes eller sprøjtes.

Har du et egnet sted for en ny sø i tankerne kan du afprøve stedet ved at grave et lille hul og lade det stå i en længere periode. Vent og se hvordan det fyldes med vand. Læg gerne mærke til om der står blankt vand i hullet gennem en tør periode.

Det er fint hvis du kan finde et sted at grave vandhullet, hvor det hvert forår går over sine bredder.

En placering af søen tæt på småplantninger og levende hegn kan være en fordel da det giver dyrene tryghed som ledelinjer og skjulesteder.

Husk der skal holdes afstand på mindst 10 meter til nærmeste vandløb og der må ikke skabes forbindelse eller afløb til nuværende vandløb.

Hvordan bør søens udformes?

En ny sø skal tilpasses det omgivende terræn. Undgå at lave firkanter og vaniljekranse. Overordnet er bananformer ofte det der falder mest naturligt i landskabet.

Størrelsen af en ny sø må gerne være omkring 1.000 m2 og opefter. Husk, i små søer under 1.000 m2 må der ikke udsættes eller fodres andefugle. I større søer kan der i enkelte tilfælde indhentes tilladelse til udsætning af andefugle og fisk. Men vær opmærksom på gældende regler.

Udgravningen af søens brinker/kanter, bør helst ske så der opstår flere vige og krumninger langs brinkerne. Det giver plads til flere skjulesteder og områder med læ. Samtidig øger det søens lavvandede areal betydeligt.

Konkret anbefaler vi at søen etableres med et stort udlæg, dvs. at hældning/skråningen langs søens kanter bliver så lille som muligt og helst ikke stejlere end 1:5.

Undgå en vold ovenfor søen

Opgravet jordmaterialer bør fordeles jævn over det omgivende terræn så der ikke opstår synlige volde. En dygtig entreprenør vil sørge for at muldjord fordeles og placeres i de øverste lag ovenpå mineraljorden, så tilgroning af urter og græs sker hurtigere.

Ikke udjævnet jordmateriale ovenfor søen vil desuden reducere søens synlighed i landskabet betragteligt og almindeligvis ikke bidrage til et æstetisk udtryk.

Hvilke dybder skal søen have?

Søen bør udgraves så der opstår både fladvandede zoner og dybe zoner op til 2 m.

Med dybere zoner på 1,5 – 2 meter, undgås at hele søen bundfryser om vinteren. Dybe partier er holdes nemmere fri for opvækst og der går flere år imellem de skal oprenses. Men de dybe zoner er også kolde. Bemærk, ligger søen nær vandløb, tillades søens bundkoter næsten aldrig under vandløbets.

Der bør være en lavvandet zone langs søens kanter hele vejen rundt. De lavvandede zoner, hvor solen skinner på bunden, er søens produktionsapparat hvor padder og dyreliv trives. De lavvandede områder i søen, er der hvor der er mest liv.

Vandhullets skrænter og profil bør ikke være stejlere end 20%. Det svarer til at dybden stiger 1 meter for hver 5 m vandret. Ved stejlere hældning vil skrænterne som regel synke sammen.

Skal der være Ø’er i søen?

Mange vil gerne have en lille ø i deres sø, da opsætning af andehuse næsten aldrig tillades… Vær opmærksom på at andefugle nemt skader vandkvaliteten i søen.

Istedet kan du sikre andefugle ophold ved at etablere en ø. Opbygning af ø’er kræver som regel at søen har en størrelse noget over 1.000 m2 og faktisk bør anlæg af øer først ske i søer der er har en størrelse på ca. 2.500 m2. Eventuelle øer, bør aldrig tilplantes.

Udover opbygning af øer i jord/grus kan du udlægge store sten, som kun lige rager et par cm ovenfor vandspejlet. Sådanne sten kræver mindre sø-areal og vil være et gode soveøer for andefugle.

Hvornår er det bedste tidspunkt at grave vandhuller?

Det letteste, nemmeste og mest økonomiske tidspunkt at etablere søer er i sommeren / sensommeren hvor jorden ventes at være mest tør.

Beplantninger nær vandhullet

Husk at vandhuller skal have rigelig med sollys. Du skal derfor ikke plante træer for tæt på dit vandhul. Især syd for vandhullet skal træer have en afstand til søen på mindst 2 gange træhøjden.

Hvordan graves nye søer

Til udgravning af søer anvendes normalt gravemaskine på bånd. Planeringsarbejde kan udføres med dozer eller ofte også med gravemaskine. I tilfælde af arealer med særlig blød bund kan der udlægges køreplader i forbindelse med søanlægget.

Transport af jord kan ske dumpervogne med brede hjulmonteringer for minre marktryk eller blot med traktor og vogn for mindre projekter.

Sådan kan du få tilskud til anlæg af en ny sø

Du kan søge om tilskud til etablering af vandhuller. Ansøgningsfristen er normalt i januar måned. Dog skal du igang noget tidligere , men kræves der dispensationer og høringer gennemført, så husk at vær ude i god tid. Mindstestørrelsen for vandspejlet ifbm. tilskudsansøgninger 600 m2.

Læs mere om tilskud og projektering af søer og vandhuller her.

Restaurering og vedligehold af søer og vandløb

Vandhuller og søer gror til med tiden. Især hvis dybden er lav, kan tilgroningen gå stærkt med opvækst af dunhammer og tagrør. Søer har derfor med mellemrum brug for oprensning der øger vanddybden og forbedrer vandkvaliteten så de ikke gror til.

Husk eksisterende søer er en beskyttet naturtype, under Naturbeskyttelseslovens §3, og må derfor ikke oprenses uden kommunens forudgående tilladelse.

Søer kan oprenses og restaureres på forskellige måder. Der kan anvendes gravemaskiner med lang rækkevidde. Dette er ideelt i søer hvor det er muligt at dække hele bundarealet effektivt af med gravemaskinen. I større søer kan der anvendes flydende maskinel der søsættes, og sejler rundt på søen og opgraver bundmateriale, og som enten laster i eget lastrum eller pumper bundmaterialet videre ind på land, ved mudder og bundslam suges og pumpes op med sandsuger og vandpumpe.

Skal vi hjælpe dig med din sø-projekt?

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.