Vildtpleje

Hvem kunne ikke godt tænke sig at have mere natur og vildt på sin ejendom?

Vildt er en fællesbetegnelse for dyrelivet i skoven. Nogle gange af jægere brugt som fællesbetegnelse for de jagtbare vildtarter. Du kan lave en række tiltag på din ejendom for at optimere forholdene for vildt og øvrigt dyreliv på din ejendom.

Vildtstribe

Et af de vildt- og bivenlige tiltag man kan gøre på omdriftsarealer, til gavn for specielt markvildtet. En vildt stribe, er en del af et omdriftsareal, hvor der gøres et tiltag, til gavn for dyrelivet – f.eks. ved såning af en vildtafgrøde, barjordsstribe eller en udyrket bræmme.

Insektvold / Beetle bank

Et tiltag der kan gøres på omdriftarealer, specielt til gavn for jordrugende fulge i agerlandskabet, f.eks. agerhønen. Insektvolden er en græsklædt jordvold, hvor fuglene kan finde føde og skjul. Tidligere var det engelske ord ‘beetle bank’ anvendt som betegnelse for insektvolden.

Barjordsstribe

En stribe på op til 3 meter i bredden, der efterlades udyrket og uden plantedække, hvilket giver lys og ikke mindst varme til jorden, således f.eks. haren, lærken, fasanen og agerhønen får bedre tørremuligheder.

Redskaber til vildtpleje

Oftest kommer du langt med en håndkraft, hvorfor motorsav, buskrydder og såbalje er nogle af de vigtigste redskaber når du skal lave vildtpleje. En lille traktor med en plov og en stubharve, er dog meget anvendelige – evt. kombineret med en brakpudser eller en slagleklipper.

Slagleklipper

Et slåningsaggregat, oftest monteret bag traktoren. En roterende aksel forsynet med et antal kæder eller ståltænder, der slår græs og mindre buske i stykker – ofte bruges betegnelsen ‘brakpudser’.

Brakpudser

Fællesbetegnelse for roterklippere, slagleklippere mv. der bruges til at slå brakarealer.

Grundbetaling og vildtpleje

Grundbetaling er den støtteordning, der i 2015 erstattede ‘Enkeltbetaling’, også kendte som hektarstøtte eller EU-støtte. Grundbetaling udbetales som såkaldt grøn støtte, forudsat at landmanden lever op til en række krav.
Du kan kombinere en række vildtplejetiltag med grundbetalingen, men reglerne ændres og skifter fra år til, hvorfor det anbefales at man rådfører sig med sin landbrugskonsulent.

Vildtpleje og naturbeskyttelse

Der er en række love og regler, man skal være opmærksom på når man laver vildt og terrænpleje.

Naturbeskyttelsesloven

En af de love og regler man lettest kommer i karambolage med, når man skal lave terrænpleje, er naturbeskyttelsesloven. Specielt §3, der foreskriver at man ikke må foretage “tilstandsændringer” i beskyttede naturtyper, såsom enge, heder og moser. Ønsker man at foretage tilstandsændringer i beskyttede natyrtyper, såsom en sø eller mose, så skal der søges dispensation hos kommunen. Læs mere om naturbeskyttelsesloven – læs mere her.

Fredning

Der skelnes mellem flere typer af fredninger, hvor man lader noget i fred, for at opretholde en given tilstand – f.eks. ved artsfredning, arealfredning, naturfredning, fortidsmindefredning eller bygningsfredning. Når noget er pålagt en fredning, kan der være en rækkes restriktioner der f.eks. betyder at et givent areal ikke må tilplantes.

Åbeskyttelseslinie

Beskyttelseslinie under Naturbeskyttelsesloven, hvor den inden for en beskyttelseszone på 150 meter bl.a. er forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet, dog må skovarealer kan gentilplantes. Det er kommunen der er myndighed og træffer afgørelse om evt. dispensation. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at der kan dispenseres.

Få en gennemgang af dine muligheder på ejendom

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig og aftaler detaljerne omkring et rådgivningsbesøg, hvor vi kan hjælpe dig med at finde frem til dine muligheder for at optimere jagt- og naturværdien på din ejendom.

  • Adresse - Postnummer - By
  • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.

Hvorfor os?

Som aktive naturmennesker og jægere, ved vi, hvad der skal til for at optimere naturværdien på din ejendom. Vi har begge en solid praktisk baggrund og mange års erfaring indenfor det grønne erhverv.
Har du brug for en snak om dine muligheder, kan du altid ringe til Martin på 60 24 70 42. Som skovfoged kan han hjælpe dig med rådgivning og hjælper gerne med indhente de bedste tilbud til dig, hvis du har brug for en entreprenør til arbejdet.

Hvem er vi

Når du bruger proviido.dk, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 30 års erfaring med drift og pleje af skov og naturarealer, og med vores landsdækkende netværk af nøje udvalgte entreprenører og planteskoler er du sikker på at få de bedste tilbud på dine opgaver.