Kulturetablering i pyntegrønt

Nyttig viden inden du skal igang med plantning af pyntegrønt i din skov? Det hævdes, at der er dårlig økonomi i at dyrke pyntegrønt i sin skov. Lad det være slået fast med det samme, at det er en ganske forkert antagelse! I forhold til en hver anden afgrøde inden for skovgærdet, så er pyntegrønt den træart, der giver det suverænt bedste afkast per hektar! Ikke mindste, det bedste cash flow, idet der i modsætning til alle andre træarter, kan høstes hvert år.

Det rette træartsvalg ved plantning af pyntegrønt

I Danmark findes der en række arter, der bliver anvendt til pyntegrønt (du kan læse om de forskellige arter her). Af de ca. 27.000 tons pyntegrønt der produceres i Danmark, udgør nobilis (abies procera) langt den største del, efterfulgt af nordmannsgran og bjergfyr.

Som langt den vigtigste træart til produktion af pyntegrønt, fokuseres der i denne artikel på nobilis. Mange af overvejelserne i forbindelse med kulturetablering mv. gælder dog for de øvrige arter også.

Lovgrundlag

I forhold til den danske lovgivning, så er nobilis til pyntegrønt at betragte som skov. Det betyder, at ønsker du at plante pyntegrønt, så er det en forudsætning at arealet ikke ligger i et om område, hvor skovrejsning er uønsket.

Ønsker du at tilplante et eksisterende skovareal, så gælder skovlovens regler. Således skal du være opmærksom på at maksimum 10% af det samlede fredskovsareal, må udgøres af pyntegrønt i lang omdrift. Dertil må du have yderligere 10% i kort omdrift, f.eks. som juletræer.

Tilskud til plantning af pyntegrønt

Det er ikke muligt at opnå et egentligt tilskud til tilplantning af arealer til pyntegrøntsproduktion. Således er det f.eks. ikke muligt at få skovrejsningstilskud. Derimod kan det ofte dog være en god idé at anlægge et eller flere arealer med pyntegrønt i forbindelse med skovrejsning. Med en pyntegrøntsproduktion af vis størrelse vil en skovejendom kunne drives erhversmæssigt, hvilket bl.a. kan være en skattemæssig fordel.

Proveniensvalg

Der er ikke blevet foretaget nær så meget forædling af nobilis plantemateriale, som for f.eks. nordmannsgran. Derfor er der desværre fortsat en del planter, der bliver produceret af gammelt materiale, der ikke helt yder optimalt i forhold den moderne produktion af pyntegrønt. Ved plantning af pyntegrønt vil forædlet plantemateriale være at foretrække.

  • FP.623 C.E. Flensborg: En af de helt klassiske provenienser i de danske skove. Giver generelt et godt og stabilt udbytte med god farve og god dække evne. Giver ikke så stort udbytte per hektar som andre provenienser, da den ikke er specielt vækstkraftigt. Et godt valg på de lidt bedre boniteter, hvor der ellers kan være tendens til langgroede grene.
  • F.681 Mølleskoven: En anden af de klassiske provenienser, kendt for sin meget blå farve. Udbyttemæssigt på niveau med C.E. Flensborg.
  • F.404 Linå Vesterskov: God dækkeevne og fornuftigt farve – giver et højt udbytte per hekar, men kan have tendens til lang grenlængde.
  • Mosemark Skov FP.252: Mosemark er en af de nyeste frøplanter anlagt med kloner af plustræer fra danske bevoksninger samt kloner fra C.E. Flensborg. Giver god farve og høstudbytte over middel.

Kulturanlæg

Nobilis er kendt som en sart træart i kulturfasen, hvorfor det er altafgørende at foretage et grundigt kulturanlæg forud for plantning af pyntegrønt. Forsøg så vidt muligt altid at plante i en varm, velbearbejdet jord. Efter plantning er det nødvendigt at sørge for grundig renholdelse, specielt de første tre år, hvor planterne er i kulturfasen. Ukrudt og i særdeleshed, græs, tager vigtig vand og næring fra de unge planter.

Jordbund

Nobilis trives på en veldrænet jord, gerne en grusholdig sandet jord. Undgå at plante nobilis på lerede jordtyper, da nobilisens rodsystem ikke trives i lerjord. Tung lerjord hindrer røddernes iltoptag, hvorved planten i bedste fald vil mistrives og i værste fald dø på grund af iltmangel.

Tilsvarende tåler nobilis ikke fugtig jord, og frostplagede lokaliteter bør også undgås ved plantning af pyntegrønt.

Generelt, foretrækker nobilis lokaliteter med få temperaturudsving, hvorfor en nordskråning er at foretrække, fremfor en sydskråning, hvor den store variation soleksponering kan øge risikoen for frostskader.

Plantetidspunkt

Forud for plantning af pyntegrønt, er det vigtigt at vide at nobilis kræver en relativ varm jord for at trives, hvorfor en forårsplantning fra medio april er at foretrække. Men da planterne er meget sarte, både når det kommer til forårsfrost og tørke. Det må derfor påregnes at, hvor der normalvis kun er brug for nogle få procents efterbedring i en almindelig skovkultur, så er det ikke unormalt at måtte efterbedre 5-10% i en nobilis kultur.

Plantetal

Plante- og rækkeafstand afhænger helt og aldeles af det maskinel, der skal bruges til at pleje kulturen. Således, bør der tages hensyn til den maskinelle renhold og gødskning, så kulturen tilpasses f.eks. efter bombredden på marksprøjten der skal holde kulturen rent – eller striglen der skal bruges til mekanisk renhold.

Det er en misforståelse, når der er nogen der planter på stor afstand ud fra en teori om at så behøver man, hverken at lave opstamning eller tynde kulturen mens den er i omdrift. Ved et for lavt stamtal udnyttes arealet ikke optimalt, og man går glip mange tons produktion, fremfor en kultur der er plantet tæt.

Normalt, er en planteafstand på 1,25 x 1,25 meter, eller deromkring, at foretrække.

Jordbearbejdning

Når du skal igang med plantning af pyntegrønt, så vil en intensiv jordbearbejdning være at foretrække. Således bør man ved genplantning af skovarealer få ryddet gamle stød af arealet, enten ved stødrydning eller rodfræsning forud for plantning. I den forbindelse skal nævnes at nobilis er modtagelig for såvel honningsvamp og rodfordærver. Arealer, hvor disse svampe allerede findes, bør man undlade at gentilplante nåletræsarealer der er inficeret med disse svampe.

På landbrugsjord skal man være varsom med at reolpløje / dybdepløje forud for plantning. På lette jorde, vil en dyb jordbearbejdning øge udvaskningen af næringsstoffer på arealet, hvorved det kan være svært for planterne at optage tilstrækkeligt kvælstof til klippegrøntet. Manglende optag at kvælstof, kan føre til et betydeligt tab i form af dårligere kvalitet og mindre volumen når der høstes.

På lokaliteter med kraftigt allag, vil en grubning være at foretrække forud for plantning, da nobilisens rødder har svært ved at trænge igennem væksthæmmende lag i jorden.

Vil du vide mere?

Få en uforpligtende snak med vores pyntegrøntsekspert. Med over femten års erfaring, og adskillige tusinde tons pyntegrønt på “samvittigheden”, så er Martin den rette sparringspartner både ved plantning af pyntegrønt, men også den løbende drift og rådgivning.

“Pyntegrønt er i de senere år gået fra at være skovens sorte får, som kun de færreste ville have med at gøre, til rent faktisk at være en afgrøde der bliver taget alvorligt og sat pris på! Selvfølgelig skal dette tilskrives markedssituationen, hvor vi er gået fra et overforsynet marked, til nu rent faktisk at have en produktion, der afspejler markedets efterspørgsel.”
 

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.