Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en af de nyere tilskudsmuligheder for skov og naturprojekter, hvor der både kan søges tilskud til skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer.

Hvad er Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet. Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, og drives af et sekretariat. Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, og drives af et sekretariat. Fonden er etableret med det formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning, med henblik på at reducere CO2-udledninger.
Den danske Klimaskovfond er vedtaget af et enigt Folketing og etableret ved lov d. 29/12 2020 for at understøtte CO2-reduktionsmålet ved at fremme blandt andet etableringen af mere skov i Danmark.
Du kan læse mere om Klimaskovfonden på deres hjemmeside.

Hvordan ansøger man og hvor meget kan jeg få i tilskud til skovrejsning gennem klimaskovfonden?

Ansøgning om tilskud til skovrejsning hos Klimaskovfonden fungerer som en slags auktion, hvor du som lodsejer byder ind med en pris, som du er villig til at gå med til. Ud fra denne beregner Klimaskovfonden omkostningseffektiviteten i form af kroner per CO2-ækvivalenter og en arealpris (kr./ha.). Disse beløb bruger de til at prioritere de forskellige indkomne projekter, og derefter give tilsagn til de projekter med den bedste omkostningseffektivitet.
Den pris som du fastsætter, skal afspejle prisen for anlæg af skoven herunder planter, plantning, vildthegn, renhold og projektering. Derudover skal prisen også afspejle salg af alle fremtidige klimakreditter. Læs eventuelt hvad der står under afsnittet om forpligtigelser.
Det maksimale støttebeløb er aktuelt 65.000 kr. per hektar til skovrejsning i 2023. Alle ansøgninger over denne størrelse opnår ikke tilsagn om tilskud. Hvis den angivne pris er under dette, kommer projektet med i prioriteringen i ansøgningsrunden.
Man kan fortsat få grundbetaling på stykket, såfremt det overholder kravene under artikel 32 i forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013.

Hvor kommer pengene fra?

Fonden blev etableret med et kapitaltilskud på 100 mio. kr. via finansloven for 2020. Yderligere midler kommer fra virksomheder eller privatpersoners frivillige bidrag til fonden.

Hvad forpligter jeg mig til, når jeg får tilskud gennem klimaskovfonden?

Du beholder ejerskabet over jorden, men der tinglyses servitutter om varig skov eller naturtilstand på arealet. Det vil blandt andet sige, at din skov bliver underlagt skovlovens regler om drift af fredskovspligtige arealer. Konkret betyder det, at skoven ikke må fjernes, og at du skal genplante efter fældning.
Derudover forpligtiger du dig til at foretage forstlig pleje af skoven, således at du overholder skovlovens regler, hvilket vil sige renhold og pleje, herunder hegning i det omfang der skal til for at sikre bedst mulige vækstbetingelser for dine nyplantede arealer.
Den projektbeskrivelse, som udarbejdes i forbindelse med tilskudsansøgningen, danner grundlag for tinglysningen af en servitut, som udgør en mulig ramme for skovdriften fremover.
Derudover tinglyses det, at Klimaskovfonden skal have adgang til arealet i 100 år frem.
I og med at fonden ”køber” CO2-enhederne må du ikke videreformidle eller videresælge dem til andre. De må dog stadig gerne indgå i dit eget klimaregnskab.

Hvilke krav er der til mit areal og til den skov jeg planter?

Minimumsarealet er 5 hektar på private arealer og 2 hektar på offentligt ejet jord (Kommuner og kirker mm.).
Kommunen skal godkende projektet, men arealet behøves ikke være på landbrugsjord. Det må dog ikke allerede være skovbevokset. Det er altid godt at have lidt albuerum, og vi anbefaler derfor et minimumsareal på 5,2 hektar.
Da tilskuddet som oftest er over 50.000kr., er det et krav, at du bliver momsregistreret, hvis du ikke er det i forvejen. Dette betyder at du kan afløfte købsmoms fra fakturaer. Derudover kan du opnå momsfradrag for relevante indkøb før momsregistreringen er på plads.
Det er ikke et krav at skoven certificeres, men skoven skal leve op til kriterierne i PEFC/FSC.
Ud over dette kan der være forskellige fokusområder fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde.
Derudover, er der en specifikke krav til opbygningen af skoven:

 • I beplantningssammensætningen tages der afset i klimaskovfondens kulturmodeller og liste over godkendte træ- og buskarter. Derudover, kan man også så træerne eller lade områder gro til naturligt, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • De enkelte kulturmodeller må maksimalt fylde 3 hektar. For skov mellem 2 og 5 hektar anvendes mindst to forskellige kulturmodeller. For skov mellem 5 og 10 hektar anvendes mindst tre forskellige kulturmodeller. For skov mellem 10 og 20 hektar anvendes mindst fire forskellige kulturmodeller. For skov over 20 hektar anvendes mindst fem forskellige kulturmodeller.
  • Der stilles krav om at løvtræsandelen alt efter hvor god jordbunden er og om arealet er i et område med særlige drikkevandsinteresser.
  • Yderligere krav til det specifikke artsvalg og sammensætning kan vi tale om når vi skal designe den endelige skov.Der skal etableres skovbryn langs fredskovens ydre kanter.
 • Der må gerne laves holme, og de må maksimalt være 0,5 hektar.
 • Der skal opstilles et mindst 140 cm. højt vildthegn om beplantningen.
 • Man må ikke sprøjte eller gødske arealet efter anlæg af skoven.
  • Der skal holdes afstand til hus og have. Både naboernes og eget hus og have.
  • Der stilles krav om mindst 10% og maksimalt 50% biodiversitetsareal. Dette er inklusiv eksisterende NBL §3-arealer. Biodiversitetsarealerne skal indeholde urørt skov (7,5-30% af projektarealet), men kan derudover bestå af lysåben natur (max 10%) eller skovgræsning (max 10%). Området med urørt skov tinglyses på arealet.
  • Det er et krav at man skal oplyse offentligheden om at projektet modtager støtte fra Klimaskovfonden. Dette kan man enten gøre ved fysisk skiltning, eller på en hjemmeside.

Hvornår forløber ansøgningsrunden?

Der er flere årlige ansøgningsrunder, så kontakt os og hør, hvornår næste ansøgningsrunde åbner.
Ansøgningen skal indeholde en udfyldt standardansøgning med grundlæggende oplysninger om projektet. Når ansøgningsfristen er udløbet, får du en hurtig afgørelse på, om projektet er inden for
klimaskovfondens rammer. Hvis ansøgningen gør det, modtager du et foreløbigt tilsagn, hvorefter der er god tid til at lave en mere detaljeret ansøgning, projektbeskrivelse og planlægning.

Hvordan bliver jeg beskattet af tilskuddet?

Støtte fra Klimaskovfonden er skattepligtigt, og indberettes automatisk til SKAT.
Dine personlige forhold har stor betydning for den skattemæssige behandling af tilskuddet og mulighederne for afskrivning. Vi anbefaler derfor altid at du afklarer de skattemæssige forhold og konsekvenser med din egen skatterådgiver.

Vil du søge tilskud ved Klimaskovfonden?

Har du lyst til at høre mere om Klimaskovfonden, eller en af de andre tilskudsordninger, så er du velkommen til at kontakte os. Vi foretager gerne en uforpligtende screening af dit areal, og står til rådighed for en snak om dit projekt. Du er også velkommen til at ringe til vores skovrejsningsekspert, Peter, på 6024 7032. Peter er en erfaren “skovrejser” og er den helt rigtige til at hjælpe dig med dit projekt!

Proviido Skov & Natur – vi realiserer skovdrømme!

Når du bruger Proviido, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 35 års erfaring med skov og skovrejsning og hjulpet skovejere i hele landet.

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.

 • Adresse - Postnummer - By
 • Skriv gerne en kort besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.