www.Proviido.dk ejes af Proviido Skov & Natur ApS (Proviido). CVR nummer 37135127.

Skive den 1/1-2022

Proviido´s forretningsbetingelser

I nedenstående finde du Proviido´s forretningsbetingelser. Her finder du de vilkår der gælder, når vi rådgiver, arbejder og handler for eller med vores kunder. Disse forretningsbetingelser er gældende for al samhandel med skov- og naturejere, hvor intet andet er skriftligt aftalt. Således reguleres aftaler med f.eks. planteskoler, juletræskunder og træindustri af særskilte aftaler.

Proviido Skov og Natur ApS er dækket af såvel en omfattende ansvarsforsikring samt rådgiverforsikring. Vores ansvar er dog begrænset i tid, således at dette altid ophører 5 år efter afslutning af enhver given opgave.

Generelle vilkår

Helt generelt og kort, kan man sige at Proviido Skov & Natur ApS arbejder med RÅDGIVNING, PROJEKTERING og UDFØRSEL.

Alt rådgivning, handel og arbejdsudførelse gennemføres som sædvanligt handelskøb efter de almindelige købe- og aftaleretlige regler. Herunder gælder de sædvaner og branchestandarder, der er almindeligt accepterede for de forskellige forretningsområder – f.eks. vedr. opmåling, indvejning, kvalitetsbestemmelse m.v.

Proviido Skov & Natur ApS søger altid den bedste mulige langsigtede løsning for vores kunder. Løses en given opgave efter tilbud, løses opgaven som aftalt, uden forpligtigelse til at tage øvrige, særlige hensyn.

Rådgivning

Vores kernekompetencer er rådgivning, projektering og udførsel. Vi løser alle opgaver i forbindelsen med skovdrift og forvaltning af naturarealer herunder sagsbehandling, tilskud, projektering, risikoscreening, driftsplanlægning, vurdering m.v.

Alle opgaver løses og faktureres efter medgået tid eller individuel aftale.

Særligt vedr. skovaftaler/forvaltningsaftaler:

 • Ejer kan indgå en forvaltningsaftale, hvor Proviido Skov og Natur ApS er ansvarlig for forstlig rådgivning, skovadministration og entreprenørindsats. Disse aftaler reguleres altid særskilt aftale.

Planter og kulturanlæg

Vi har et indgående samarbejde med udvalgte danske planteskoler. Vores store indkøb sikrer, at vi har de rigtige provenienser og kvaliteter til rådighed – til den rigtige pris.

Vi giver udspringsgaranti på alle planter, som vi selv forestår plantning af, således efterbedres planteafgang >5%, der kan henføres til plante-/plantningskvalitet, forudsat plantningen er foretaget af Proviido Skov & Natur ApS:

 • Proviido Skov & Natur ApS garanterer for, at de leverede planter er livskraftige, og mindst 95 % af de leverede planter springer normalt ud i 1. vækstsæson.
 • Vi giver ikke uden forudgående skriftlig aftale grogaranti. Det skyldes at kulturens tilstand efter første vækstsæson kan afhænge væsentligt af både pasning og klimaforhold mv.
 • Bemærk, at efter levering og udplantning er det lodsejer, der overtager dyrkningsrisiko og ansvar for kulturpleje.
 • Forestår kunden selv plantning af leverede planter, er reklamationsfristen 3 dage efter varen er leveret.
 • Proviido Skov & Natur ApS hæfter ikke for manglende renholdelse eller skader opstået på grund af klima eller skadevoldere.

I forbindelse med vedligeholdelsesaftaler, hvor Proviido Skov og Natur ApS forestår kulturplejen, er det muligt at lave skriftlig aftale om grogaranti i 1-3 vækstsæsoner.

Proviido Skov og Natur ApS maksimale hæftelse i tilfælde af reklamation udgøres af fakturabeløbet på det pågældende planteparti.

Særligt vedr. skovrejsning med tilskud:

Proviido Skov og Natur ApS udfører skovrejsning, hvor vi kan varestå hele processen fra projektering, myndighedsarbejde, (evt.) tilskudsansøgning og udførsel, eller dele af heraf.

Hvor intet andet er skriftligt aftalt gælder nedenstående.

 • Ansøgningsarbejde faktureres når tilskudsansøgningen er indsendt.
 • Med mindre, der indgået aftale om renhold, betragtes et skovrejsningsprojekt med tilskud for afsluttet, når anmodningen om tilskudsudbetaling er indsendt.
 • Proviido Skov & Natur ApS forestår myndighedsarbejde og tilskudsansøgning. Proviido Skov & Natur ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl og afvigelser fejl, konstateret af myndigheder som skyldes disses ændringer i regler eller fortolkninger af disse, der afviger fra branchens sædvane og praksis, efter et projekt er afsluttet.
 • Ligeledes kan Proviido Skov & Natur ApS ikke gøres ansvarlig for fejl- og mangler opstået i perioden fra indsendelse af udbetalingsanmodning til myndighedskontrol, med mindre disse direkte kan henføres til Proviido Skov & Natur ApS’ manglende overholdelse af indgåede aftaler, f.eks. renholdsaftale.
 • Myndighedsarbejde, tilskudsansøgning og udførsel er behørigt omfattet af Proviido Skov & Natur ApS rådgiver- og ansvarsforsikring. Dog kan et hvert krav, højest udgør det for ydelsen fakturerede beløb.

Entreprise – udførelse af arbejdsopgaver

Proviido Skov og Natur ApS udfører alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med drift af skov, juletræer, pyntegrønt, naturpleje m.v.

 • Alt arbejde udføres af eget mandskab eller danske underentreprenører i vores regning. Proviido Skov og Natur ApS står inde for arbejdets kvalitet og gennemførelse.
 • Opgaver løses efter medgået tid eller på akkord afhængig af individuel aftale.

Særligt om gødning og kemi:

 • Proviido Skov og Natur ApS indestår for den fagligt korrekte og forskriftsmæssige udbringning og dosering – men ikke for virkningen, som kan afhænge af jordbunds- og klima- forhold.
 • Proviido Skov og Natur ApS indestår for sprøjteskader på kulturtræarterne som følge af ukorrekt dosering eller udbringning.

Oparbejdning og handel med flis

I forbindelse med flisprojekter kan der indgå både samhandel og arbejdsudførelse. Hvor intet andet er aftalt gælder nedenstående.

 • Normalt afsættes flis til en fast tilbudspris netto på rod pr. enhed (rm flis), aftalt forud for opstart nedskæring.
 • Vi forestår, med mindre andet er særskilt og skriftligt aftalt, altid hele oparbejdningen af flis.
 • Så snart aftale er indgået, disponerer Proviido Skov og Natur ApS flisen, uanset om den er nedskåret eller ej og uanset, at den stadig henstår eller henligger nedskåret i skoven.
 • Så snart nedskæring er påbegyndt, overgår ejendomsretten til flisen til Proviido Skov og Natur ApS, idet det herefter vil være enhver anden uberettiget at disponere over flisen på nogen måde uden, at der foreligger skriftligt samtykke fra Proviido Skov og Natur ApS.
 • Afregningsgrundlag er flisens værdi leveret på varmeværk. Der afregnes efter tons tørstof leveret efter brovejning og fugtbestemmelse i overensstemmelse med leveringskontrakten på det enkelte varmeværk, omregnet til rummeter leveret flis opgjort efter vognmandens køresedler.

Forløbet af et typisk flisprojekt:

 • Flisen fældes i skoven. Vi sørger for valg af den bedst mulige driftsteknik og udfører opgaven under hensyntagen til den blivende bevoksning og den optimale udnyttelse af træet.
 • Proviido Skov og Natur ApS arbejder efter bæredygtige principper fastlagt i certificeringsordningen SBP. Det sikrer, at nedskæring og håndtering sker lovligt efter de særlige bestemmelser i EU Tømmerforordningen og at der desuden tages hensyn til sårbar natur og høj naturværdi.

Se mere om SBP hér.

 • Efter fældning henligger træet til nedtørring – både af hensyn til fliskvalitet og for at holde næringen fra de grønne plantedele i skoven. Med mindre, andet er af talt, ligger træet normalt til nedtørring i 8-14 måneder.
 • Den nedskårne flis hugges normalt i takt med varmeværkernes behov. Hovedparten leveres ved direkte omlæsning i container. Det kan dog også komme på tale, at lave bufferdepoter i skoven til afhentning på et senere tidspunkt.
 • Projektet afsluttes normalt, når den sidste flis er kørt på varmeværk. Vi modtager data fra varmeværkerne pr. løbende måned + 15 dage og tilstræber os på, at levere afregning og faktura til skoven hurtigst muligt herefter.

Vigtige forhold:

 • Flis kræver færdsel med tunge køretøjer i efterårs-, vinter- og forårsmånederne, hvor varmeværkerne skal bruge flisen. Det stiller krav til kvaliteten af veje og læggepladser.
 • Proviido Skov og Natur ApS hæfter ikke for skader på skovveje og læggepladser som følge af almindelig færdsel med flishuggere, udkørselsmaskiner og lastbiler.

Oparbejdning og handel med træ

Vi arbejder altid for at sikre det bedst mulige udtag, den bedste aflægning af effekter i forhold til den enkelte bevoksning – og ikke mindst den bedst mulige afsætning.

 • Proviido Skov og Natur ApS arbejder efter bæredygtige principper fastlagt i certificeringsordningen SBP. Det sikrer at, fældning og håndtering er lovlig efter de særlige bestemmelser i EU Tømmerforordningen og at der desuden tages hensyn til sårbar natur og høj naturværdi.

Se mere om SBP hér.

 • Opmåling og klassifikation sker efter gældende regler godkendt af Danske Skoves Handelsudvalg.
 • Al afregning sker efter omregning til kubikmeter fastmasse (KFM).
 • Råtræ incl. energitræ handles ved bilfast vej. Træet henligger her for købers regning og risiko og særligt for energitræ, kan en længere lagringsperiode på op til 24 måneder forekomme.

Vigtige forhold:

 • Skovningsopgaver kræver oftest færdsel med tunge køretøjer i efterårs-, vinter og forårsmånederne. Det stiller krav til veje og læggepladser.
 • Proviido Skov og Natur ApS hæfter ikke for skader på skovveje og læggepladser som følge af almindelig færdsel med skovningsmaskiner, udkørselsmaskiner og lastbiler.

Oparbejdning og handel med juletræer og pyntegrønt

 • Handel med juletræer og pyntegrønt afvikles som køb og salg.
 • Alle håndteringsomkostninger til intern transport, palletering og læsning m.v. påhviler leverandøren med mindre andet er udtrykkeligt aftalt og indregnet i afregningsprisen.
 • Berettigede reklamationer, der ikke skyldes Proviido Skov og Natur ApS håndtering, tilbageføres til leverandøren.
 • Der tages fuldt forbehold for svigtende afsætning som følge af marked, vejrlig, restriktioner (fx COVID19) eller kapacitetsproblemer.
 • Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, skal træer og andre produkter være produceret i Danmark i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning, herunder især i relation til brug af pesticider og andre sprøjtemidler.
 • Proviido Skov og Natur ApS og efterfølgende kunder forbeholder sig ret til at udtage nåleprøver af enkelte træer til en laboratorieanalyse. Såfremt der herved konstateres ulovlige sprøjtemidler i et træ, vil dette være reklamationsgrund for samtlige træer fra den pågældende kultur. Proviido Skov & Natur ApS vil herefter være berettiget til at afvise at aftage alle mængder fra kulturen, samt berettiget til efter eget valg at kræve genlevering og/eller erstatning efter dansk rets almindelige regler.
 • Oparbejdning af juletræer og pyntegrønt sker i overensstemmelse med vilkårene i afsnittet ’Entreprise – udførelse af arbejdsopgaver.

Specielt for juletræer:

 • Afregningsprisen er ’frit læsset på bil på paller’
 • Oparbejdning skal ske i overensstemmelse med brancheorganisationens, Danske Juletræer, standard ’Vejledning i oparbejdning af juletræer’.
 • Der kan efter handelsindgåelse komme krav fra slutkunden om fx spidsning, specialpakning, kundeetiket eller lignende. Sådanne krav er Proviido Skov & Natur berettiget til, mod passende omkostningsdækning, at fordre af leverandør – eller selv at udføre.
 • Højdemåling foretages som ’højden målt fra jord til det punkt på topskuddet, hvor korteste gren i øverste grenkrans kan nå minus et fradrag 6 cm til stød og skævt fældesnit’. Den ansvarlige for oparbejdningen er forpligtet til at sikre, at det samlede parti efter skovning dækker hele højdeklassen med et gennemsnit svarende til mindst midten af højdeklassen
Specielt for klippegrønt:
 • I overensstemmelse med sædvane i branchen skal bundter med pyntegrønt indeholde ca. 10 % overvægt.
 • Vejrlig som indebærer sne og/eller meget våde bundter, kan betinge en større overvægt.

Øvrige forhold

Alle oplyste priser er excl. moms. Er man ikke momsregisteret, er en midlertidig momsregistrering ofte en god idé ved blot lidt større projekter. Vi kan være behjælpelige hermed.

Værneting i tilfælde af tvist er Byretten i Viborg.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os.