Servicevilkår

www.Proviido.com ejes af Proviido ApS (Proviido). CVR nummer 37135127.
Proviido er en uafhængig serviceportal. Som bruger på Hjemmesiden kan du nemt, uforpligtende og gratis efterspørge tilbud på ydelser og produkter til skov, land og have. Proviido formidler informationer og kontakt mellem dig og professionelle leverandører i hele Danmark.
Hvis du har spørgsmål til disse betingelser, kan du kontakte Proviido på email: info@proviido.dk.

Generelle vilkår for brug af Hjemmesiden

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brug af denne hjemmeside og tilknyttede ydelser. Ved at tilgå, bruge, oprette en profil eller anden form for brug af Hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og alle andre betingelser der fremgår af eller henvises til på Hjemmesiden.
HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE HJEMMESIDEN.

Modtagelse og accept af tilbud. Ansvar for opgavens udførelse

Som Bruger på Hjemmesiden kan du nemt og uforpligtende efterspørge tilbud på ydelser og produkter til skov, land og have.
Når du som Bruger efterspørger et tilbud på hjemmesiden, kan du blive kontaktet på mail og/eller telefon af os eller vores Leverandører.
Tilbud baseres på de informationer du som Bruger oplyser samt informationer oplyst af Proviido (geografi, terræn, hydrologi, jordbund m.v.). Det er vigtigt at alle informationer er så retvisende som muligt.
Vælger du at acceptere et tilbud bliver dette til en ordrebekræftelse hos den pågældende Leverandør ud fra den indsendte opgavebeskrivelse og på baggrund af de her aftalte vilkår. Efter Leverandørens endelige godkendelse er Bruger og Leverandør herefter aftaleparter på den pågældende ordre. Leverandøren er alene ansvarlig for opgavens udførelse, og Proviido kan ikke holdes ansvarlig, såfremt Leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen uanset årsagen hertil.
Når du som Bruger accepterer et tilbud, bekræfter du at have beføjelse til at bestille ydelserne og indgå aftalen med den valgte leverandør.

Fortrydelsesret

Private forbrugere har altid 14 dages fortrydelsesret fra datoen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis aftalens opfyldelse med 1) forbrugerens udtrykkelige og forudgående samtykke og med 2) forbrugerens anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når opgaven fuldt udført, er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, accepterer forbrugeren at betale for den del af ydelsen, som er leveret, hvis fortrydelsesretten udnyttes.
Brugere der ønsker at afbestille en bestilling/ordre skal sende en mail til den pågældende valgte Leverandør. Mailen bør indeholde følgende: Jeg *navn* meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med *ordrenr*. Bestilt den (*dato*) og til levering den (*dato*). *Navn, adresse,telefon*.

Rettigheder til hjemmesiden

Hjemmesiden, indhold, design samt service og infrastruktur er ejet af Proviido ApS (”Proviido”, ”Selskabet”, ”os”, ”vi”,) m.fl. Disse betingelser regulerer og bestemmer brugen af Hjemmesiden.
Alle navne, logoer og varemærker på Hjemmesiden tilhører Selskabet, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven og anden lovgivning.
Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Selskabet.

Din brug af indhold og information (ansvarsfraskrivelse)

Ved brug af Hjemmesiden er information, råd, anbefalinger, ratings, beskeder, kommentarer, grafik, illustrationer, billeder, musik, videoer, software, data og andre materialer (”Indhold”) tilgængeligt. Indhold kan være stillet til rådighed af Selskabet eller vores leverandører. Indhold kan også være gjort tilgængeligt af personer som bruger (”Brugere”, ”Bruger”) af hjemmesiden, eksempelvis ratings eller kommentarer.
Enhver holdning, kommentar eller anden information som udtrykt og vist på Hjemmesiden af sidens Brugere tilhører alene Brugeren eller 3. part og ikke Selskabet.
Selskabet har ingen forpligtelse, til at kontrollere, gennemse eller fjerne indhold gjort tilgængeligt på hjemmesiden af Brugerne.
Uafhængigt af ovenstående har Selskabet ret til (men er ikke forpligtet til) efter egen bedømmelse og for enhver årsag at gennemse, redigere, afvise samt fjerne ethvert indhold på siden.

Bidrag fra Brugerne

Brugergenereret Indhold, er Indhold som er gjort tilgængeligt af Hjemmesidens Brugere med henblik på at blive publiceret på Hjemmesiden (eksempelvis: ratings eller kommentarer). Du er som Bruger ansvarlig for Indhold, som du gør tilgængeligt på hjemmesiden.
Du må ikke gøre indhold tilgængeligt på hjemmesiden, som er personligt krænkende eller på anden vis kan opfattes som værende i en uhensigtsmæssig offentlig tone.
Du må ikke gøre indhold tilgængeligt som er kommercielt eller har karakter af reklame, profilering eller spam. Du må ligeledes ikke gøre indhold tilgængeligt, som er i strid med dansk lovgivning og/eller international lovgivning.
Ethvert brud på ovenstående betingelser kan føre til umiddelbar ekskludering og sletning af din Brugerprofil og indhold, der er publiceret af dig.

Ansvarsfraskrivelse

Selskabet og Hjemmesiden fungerer som selvstændigt mellemled til at formidle tilbud og aftaler mellem Brugere og Leverandører. Selskabet er ikke ansvarligt for hverken Leverandører eller Brugeres handlinger eller undladelser i forbindelse med nogen ydelse som kan relateres til eller på anden vis kan tilknyttes Selskabet og Hjemmesiden.
Selskabet er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenesteydelser og produkter.
Hvor der linkes til 3. parts hjemmeside, sker dette uden ansvar for Selskabet for indholdet af den side, der linkes til.

ERSTATNINGSANSVAR

Selskabet kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmeside eller Leverandørers handlinger eller undladelser, herunder for tab af indtægter som følge af driftstab eller andet direkte eller indirekte tab.
Brugeren accepterer, at Hjemmesiden udelukkende må anvendes til lovlige formål og at det ikke er tilladt at foretage handlinger på Hjemmesiden, der kan påføre skade eller anden form for uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser, herunder tilføje eller fjerne noget fra Hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af Hjemmesiden, der ikke er tiltænkt den pågældende bruger. Brugeren må ikke anvende Hjemmesiden på en måde der er i strid med 3. mands rettigheder.

Personoplysninger

Selskabets behandling af persondata sker i henhold til persondataloven. Se vores Privatlivspolitik hvor vi beskriver gældende praksis for indsamling af personoplysninger. Ved brug af siden accepterer du selskabets gældende persondatapolitik.
Brugere kan kontakte Selskabet, såfremt de ønsker oplysninger om hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysninger slettet eller rettet.

Brugernavn og password

Brugeren har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt og må ikke udlevere dette til andre. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Hjemmesiden ydelser uden om Hjemmesidens hertil tiltænkt adgang.

Lukning af konto

Selskabet forbeholder sig retten til permanent eller midlertidigt at spærre eller slette en brugerkonto ved mistanke om overtrædelse af nærværende generelle betingelser.

Ændring af betingelser

Selskabet har ret til, til enhver tid at ændre disse betingelser. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne eller ændre informationer på Hjemmesiden. Ændringer er effektueret så snart informationerne er opdateret på siden og gældende ved alle nye bestillinger. Din fortsatte brug af Hjemmesiden indebærer samtidig din accept af Hjemmesidens gældende betingelser. Vær venligst orienteret om eventuelle ændringer ved løbende at gennemlæse betingelser.
Selskabet kan overdrage rettigheder og forpligtelser, som følger af disse vilkår, til andre juridiske personer, men det vil ikke påvirke dine rettigheder og forpligtelser i henhold til vilkårene.

Ugyldighed

Hvis dele af disse betingelser bliver anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af den resterende del af betingelserne.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Hjemmesiden.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden og som ikke kan løses ved mægling, skal afgøres ved de danske domstole.

SÆRLIGE VILKÅR FOR ENTREPRENØRER OG ØVRIGE UDBYDERE (HEREFTER “LEVERANDØRER”)

Som Leverandør accepterer du nedenstående særbetingelser for Leverandører og de til enhver tid gældende betingelser for brug af Hjemmesiden samt ydelser og produkter formidlet via Proviido.

Leverandørens rolle

Leverandøren er ansvarlig for levering af ydelser og produkter som følger af Leverandørens tilbud og Brugerens accept heraf (ordreafgivelse) i henhold til de i tilbuddet aftalte betingelser.
Leverandører og Selskabet indgår ikke i et partnerskab og er heller ikke på anden måde juridisk forbundet andet end som almindelige kontraktparter.

Betaling

Selskabet fakturerer Leverandøren et servicebidrag ved Leverandørens godkendelse af en ordre. Servicebidraget fremgår i forbindelse med ordreaccept.

Afståelse af ordrer

Leverandører forbeholdes retten til enhver tid at afvise udførslen af ordrer. Afståelse af ordrer anses som naturligt i tilfælde hvor faktiske opgaveforhold i væsentlig grad afviger fra forudgående oplyste ordreoplysninger.

Fortrolighed

Selskabet forpligter sig til at holde oplysninger om Leverandørernes tilbud fortrolige, herunder at Selskabet ikke deler oplysninger om en Leverandørs forretningsforhold, herunder konkrete tilbud, priser og kunder, med andre Leverandører. Selskabet forpligter sig ligeledes til ikke selv at udbyde ydelser på Hjemmesiden i konkurrence med Leverandørerne.
Ligeledes forpligter Leverandørerne sig til ikke indbyrdes at koordinere eller på anden måde drøfte priser, aftalevilkår eller andet i strid med konkurrencereglerne.
Såfremt Selskabet erfarer, at Leverandørerne drøfter pris- eller andre forretningsforhold på en måde, der kan være i strid med konkurrencereglerne, vil Selskabet underrette konkurrencemyndighederne om forholdet og suspendere samarbejdet med den pågældende Leverandør, indtil konkurrencemyndighedernes vurdering af forholdet foreligger. Derefter vil Selskabet vurdere på baggrund af konkurrencemyndighedernes afgørelse, om samarbejdet med Leverandøren kan genoptages.
Leverandøren forpligter sig til at behandle opgaveinformationer formidlet af Selskabet som fortrolige og eksklusivt materiale, der alene kan bruges til at afgive tilbud på den pågældende opgave via Selskabet.

Forsikring og ansvar

Det påhviler Leverandøren at være behørigt og lovpligtigt forsikret. Selskabet kræver derfor, at alle leverandører er dækket af egen ansvarsforsikring. Selskabet er erstatnings- og ansvarsfrit for ydelser og produkter leveret af Leverandøren.

Opgavebedømmelse

Selskabet søger at indhente Brugerens (kundens) vurdering på Leverandørens prismatch, service og kvalitet efter hver opgave og forbeholder sig alle rettigheder til at anvende Brugerens bedømmelse af Leverandøren.

Tvister

Tvister som måtte opstå mellem Leverandør og Bruger er Selskabet uvedkommende. Selskabet kan derfor ikke inddrages i eventuelle tvistemål for så vidt angår arbejdets pris, kvalitet eller rettidighed.

Hvem kan blive Leverandør

Det er et krav at Leverandører har et aktivt CVR nummer. Leverandører skal have ansvaret for produkter, ydelser, drift og brug af maskin- og entrepriseudstyr. Selskabet forbeholder sig retten til, til enhver tid at afvise anmodninger om optagelse som Leverandør.