Tilplantning af fødehjemmet

Skovejer i en moden alder

Opgave: Etablering af skovrejsning, renhold og ejendomsforvaltning
Tidspunkt: 2023-
Kunde: Anonym
Ansvarlig skovfoged: Peter Wortmann & Martin Viborg

I sommeren 2022 blev vi kontaktet af en kunde, der er bosiddende i Stockholm.
Kunden er født opvokset på en ejendom lidt udenfor den sønderjyske by Haderslev, hvor han fortsat ejer sit barndomshjem, og de tilhørende små 10 hektar agerjord. I en længere periode blev det gamle stuehus lejet ud, og ligeledes var jorden bortforpagtet til en lokal landmand. Men med tiden blev han træt af at leje ejendommen ud, da han ikke mente at de skiftende lejere passede ordentligt på det sted, hvor han havde haft en god og tryg barndom. Derfor blev det besluttet at rive de gamle bygninger ned, og omdanne ejendommen til en skovejendom, som hans sønnen kunne arve.

Droneoverflyvning af den nye skov medio november 2023

Havde forsøgt sig på egen hånd

Ejer havde forsøgt sig på egen hånd at få tilladelse til skovrejsningen af Haderslev Kommune, men var desværre ikke lykkedes med det. Derfor tog han fat i os for at gøre brug af vores erfaring i forhold til samarbejde med landets kommuner.
Det mundede ud i et oplæg på et skovrejsningsprojekt på ca. 9,8 hektar, hvor hovedformålet var skov til produktion, men naturligvis også til en dejlig skovtur til, når de er i Danmark.
Vi fik ved tæt samarbejde med Haderslev Kommune og Museum Sønderjylland en tilladelse til skovrejsning på ejendommen, og inden længe var den endelige tilladelse i hus, så vi kunne komme i gang med det videre planlægningsarbejde.

Overvejelser om tilskudsmuligheder

Allerede under den indledende dialog om projektet, afviste kunden at der skulle søges finansiering gennem de forskellige tilskudsmuligheder, der eksisterer til skovrejsning – han ville selv finansiere projektet og derved også have 100% frihed til at få designet skoven ud fra egne ønsker og krav til skoven. Således, kunne vi gå i gang med detailprojekteringen af skoven, umiddelbart efter myndighedstilladelserne var i hus. Som beskrevet, var tanken at skoven skulle kunne give et afkast i form af tømmer mv. og ikke “bare” være ren natur. Således, blev opdraget til Proviido at vi skulle designe produktionsbevoksninger, men med så meget variation som muligt, rig indblanding af nåletræer og så også meget gerne en skov, som ville tage sig godt ud henover året. En sidegevinst til dette, er jo så også, at når man planter en skov med produktion for øje, så gavner man også klimaet idet en produktionsskov, oftest binder mange tons co2 når den vokser.

Skovens opbygning

Jordbunden er meget varierende på markerne, hvilket giver gode vilkår for at lave en forskelligartet og variet skov, men stadig med produktion for øje. Derudover var flere af de gamle drænrør på markerne ikke længere effektive, så vi måtte indarbejde nogle fugt-tolerante arter i skoven.
Generelt var det meget vigtigt for ejer, at få en meget varieret skov, med forskellige arter, farver og strukturer – og meget gerne en god andel nåletræer, selvom skoven primært skulle bestå af løvtræer.
På de områder, der havde den mest kraftige jordbund valgte vi derfor at plante en bevoksning med bøg som hovedtræart, med indblanding af bl.a. rødgran, ædelgran og douglasgran, samt lidt andre blandede løvtræer for at give variation. I forlængelse af bøgen plantede vi en bevoksning med ær, med indblanding af bl.a. bøg og sitkagran samt lidt øvrige indblandingsarter. På den lidt mere lette jordbund valgte vi at plante bevoksninger med rødgran, lærk, vintereg og grandis. I de våde pletter, som var opstået på grund af den dårlige dræning, valgte vi at plante grupper, eller holme, af birk og rødel.
I løvtræsbevoksningerne indblandede vi en stor andel af nåletræer, som vil hjælpe løvtræerne godt op, og give mulighed for blandede bevoksninger i fremtiden. Derudover indblandede vi nogle flotte, skyggetålende buske og småtræer som skal skabe variation og underskov i fremtiden. Derudover blev hele skoven omkranset af et skovbryn men en masse flotte, blomstrende arter.

Den nye skov ligger ude på landet, og er omgivet af flere andre naturarealer, så det var derfor nødvendigt at opsætte vildthegn om den nyplantede skov. Vildthegnet forventes at skulle stå i 7-10 år, hvorefter planterne forventes at være store nok til at vildtet ikke kan skade dem.

I alt består skoven af ca. 35 forskellige arter af buske, småtræer og træer og i alt er der plantet ca. 40.000 træer og buske i skoven.

Udfordrende vejr

Som nogen måske husker var foråret 2023 først meget vådt, og siden meget tørt. Dette gav udfordringer med jordforberedelsen af arealerne, da dræningen af markerne ikke længere fungerede. Derudover er dele af arealerne meget lavtliggende og tæt ved umulige at færdes på, ved megen nedbør. Heldigvis fik vi arealerne pløjet, da der lige var nogle dage med tørvejr i det tidlige forår. Efterfølgende blev arealerne rotorharvet, hvorved vi fik et godt og plant udgangspunkt at plante i.

I et fugtigt område som dette, kan man med fordel vælge at etablere et vandhul. I dette tilfælde ønskede ejer at vi tilaplantede arealet, med birk og rød, sådan arealet på sigt bliver til en ellesump.

Forårsvejret i 2023, blev sådan at vi gik fra en periode med mere eller mindre konstant nedbør fra januar til april, hvorefter vejret slog direkte over i en 2 måneders tørkeperiode, stort set uden en dråbe nedbør. Heldigvis, behøver en tørkeperiode ikke være et problem (bare den får ende igen…). Blot man er ekstrem påpasselige med plantehåndteringen, så er det varme vejr ikke et problem – og generelt er foråret et rigtigt godt tidspunkt at plante på. Vi valgte, at skubbe plantetidspunktet til starten af juni, hvilket viste sig at være en god ide. Løvtræerne klarede som forventet tørken fint, idet de blot ventede med at springe ud til vandet omsider kom. Nåletræerne har det altid hårdt i varmt forårsvejr, idet de har en stor fordampning fra deres nåle, men trods det er de kommet fint.

Et blik op over afdeling 1g, lærk med indblanding af rødgran og douglas, ca. 1 måned efter plantning. Trods manglende nedbør, er der kun ca. 1% planteafgang – og en uges tid efter billedet blev taget kom regnen og bevoksningen kom rigtigt fint.

Da vi opgjorde konsekvenserne af tørken på den anden side af sommerferien, viste det sig at planteafgangen samlet set lå omkring 2-3% i hele skoven, hvilket selv under normale vejrbetingelser er acceptabelt niveau. Som forventet, var det nåletræerne der havde haft det hårdest, og enkelte bukkede under for tørken, men samlet set stod skoven rigtigt fint – specielt også fordi, at da nedbøren først kom, så regnede det sådan set støt resten af året, så skoven fik rigtigt gode vækstbetingelser.

Afsyning og aflevering i fødselsdagsgave

De nye skovejere, far og søn, samt Skovfoged Martin Viborg (t.h.) besigtiger skoven på ejers fødselsdag i November 2023.

Da ejeren er bosiddende i Sverige, er der nogle naturlige logistiske udfordringer i at besøge skoven. Derfor, havde han da heller ikke mulighed for at komme til Danmark, før i efteråret 2023.
En del af vores aftale, er at vi også skal sørge for at skoven bliver holdt rent for ukrudt og at der bliver holdt øje med skoven. Ved afslutningen af den første renholdelsessæson lavede vi derfor en afleveringsforretning af skovrejsningen. Dette blev gjort i november 2023, hvor vi for første gang, mødtes med de to skovejere. For os var det en fornøjelse, at få mulighed for at præsentere resultatet af vores arbejde, og ikke vise hvordan allerede efter den første vækstsæson er vokset. Den nybagte skovejer, var meget glad, tilfreds og stolt over sin skov, og sagde at det var en dejlig måde at fejre sin fødselsdag på!

Planen fremover, at udover at vi holder skoven fri for ukrudt, så fører vi tilsyn med skoven og sikrer at træer, skovhegn mv. står godt – og holder ejer opdateret, sådan han hjemme fra Sverige kan følge med i hvordan det går i skoven.