Skovrejsning, sø og etablering af vandløb

Skovrejsning, sø og vandløb

Opgave: Etablering af skovrejsning, 3.000 m2 sø og reetablering af vandløb
Tidspunkt: 2023
Kunde: Britt og Poul-Erik
Ansvarlig skovfoged: Martin Viborg

Som følge af længere tids dårlig høst på et landbrugsareal valgte Britt og Poul-Erik i 2021 at markerne omkring deres fremtidige aftægtsgård skulle omdannes til en naturperle, som de kan nyde når de når pensionsalderen. Ejendommen befinder sig små 10 kilometer syd for Skive og ligger i øvrigt i meget naturskønne omgivelser.
Velvidende at det tager tid, at skabe og etablere natur fra det, der nu er dyrket landbrugsjord, blev vi kontaktet for at lave en plan for etableringen af de naturmæssige rammer for ejendommen.

Det handler om at se mulighederne

Hele processen med at skabe en skov tager tid, men arbejdet starter som regel med at der kastes en hel masse ideer på bordet, som man kan forkaste eller arbejde videre med. I dette tilfælde besøgte vi Britt og Poul-Erik, og fik en god lang gåtur og en snak om mulighederne i projektet.

Idéskitse fra skovfogedens første besøg på ejendommen i foråret 2019.

Besøget resulterede i et oplæg med en skitse over projektet. Den umiddelbare plan var at der skulle etableres en stor sø på arealet under Landbrugsstyrelsens minivådområde-ordning. Derudover skulle der etableres skovrejsning med tilskud fra Landbrugsstyrelsen og forstærkning af læhegn rundt langs resten af skellet.
Vores opgave blev nu at få de forskellige delelementer tilpasset til de forskellige tilskudsmuligheder, samt at søge om de nødvendige tilladelser til projektet.

Viborg Kommune gav tilskud til genskabning af naturlig hydrologi

Efter indsendelse af ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø, kom Skive Kommune med et tilbud om at finansiere sø-projektet, hvis vi også fritlagde de eksisterende hoveddræn på marken. Det mente vi naturligvis var en god løsning, og vi gik derfor i gang med gravearbejdet allerede i samme efterår.

Skovens opbygning

Efter etableringen af søen og vandløbet gik planlægningsarbejdet for skoven i gang. Jordbunden var langt hen ad vejen bestående af fugtig sandjord, så artsvalget skulle tilpasses til vækstforholdene. På de tørreste og mest beskyttede områder valgte vi at plante en bevoksning med bøg som hovedtræart, en bevoksning med sitkagran som hovedtræert og en bevoksning med lærk. På de lidt mere våde partier plantede vi bevoksninger med vintereg, men for at skabe variation lavede vi forskelligartet indblanding i de forskellige bevoksninger. I det vådeste område valgte vi, kontroversielt nok, at etablere en bevoksning med ask som hovedtræart, og i denne lavede vi en kærne af bjergfyr til gavn for vildtet. Derudover blev hele skoven omkranset af et skovbryn men en masse flotte, blomstrende arter. Den nye skov ligger langt ude på landet, og er omgivet af flere andre naturarealer, så det var derfor nødvendigt at opsætte vildthegn om den nyplantede skov. Vildthegnet forventes at skulle stå i 7-10 år, hvorefter planterne forventes at være store nok til at vildtet ikke kan skade dem.

Tilskuddet fravalgt

Britt og Poul-Erik går meget op i jagt, og ville meget gerne kunne bruge skoven til at gå på jagt i med tiden. Efter megen dialog frem og tilbage med tilretninger til projektet, for at få det til at passe ind i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning, valgte vi at fravælge tilskudsmuligheden. Det gav væsentligt mere fleksibilitet, og muligheder for at skrue op for herlighedsværdien i skoven. F.eks. blev der etableret et område med frugttræer, og der blev etableret et indre bryn langs det nye vandløb i skoven. Derudover blev der plads til lysninger og spor, som ellers ikke ville have været muligt. Fravalget af tilskuddet har betydet at Britt og Poul-Erik får lige nøjagtig den skov de gerne vil have med rig mulighed for jagt, friluftsliv, gåture og andre rekreative aktiviteter.

Udfordrende vejr

Som nogen måske husker var foråret 2023 først meget vådt, og siden meget tørt. Vi gik fra en periode med mere eller mindre konstant nedbør fra januar til maj, hvorefter vejret slog direkte over i en 2 måneders tørkeperiode. Dette betød at vi måtte være meget påpasselige med plantehåndtering, plantning og ikke mindst tidspunktet! Faktisk endte vi med at trække plantningstidspunktet til slutningen af maj, hvilket viste sig at være en god ide. Løvtræerne klarede som forventet tørken bedst, og ventede med at springe ud til vandet omsider kom. Nåletræerne havde det hårdest, hvor enkelte bukkede under for tørken. Men da vi opgjorde konsekvenserne af tørken på den anden side af sommerferien, viste det sig at planteafgangen lå meget tæt på den forventede normale afgang på 3-4%.

Afsyning og aflevering

Som ved alle vores andre skovrejsningsprojekter lavede vi naturligvis en afleveringsforretning, da vores arbejde med skovrejsningen var afsluttet. Dette blev gjort efter sommerferien 2023. Britt og Poul-Erik valgte nemlig selv at holde skoven ren for ukrudt de første par år. Vi kan naturligvis ikke dy os for at køre forbi og se skoven vokse, når vi alligevel er i området.

Udsigt over det nyetablerede naturareal efter færdiggørelsen i sommeren 2023.