Skovrejsning – plantning af ny skov

Vidensbase -> Land -> Skovrejsning - Plantning af ny skov

Med et skovrejsningstilskud kan du få tilskud til at plante skov, der giver din ejendom natur og herlighed. Tilmed kan du beholde din grundbetaling (hektarstøtte) når laver skovrejsning.

Få din egen skov med plads til bål, shelter og råvildt

Ny skov bliver hurtigt en spændende del af de fleste ejendomme. Du oplever dyrelivet og naturen tage form, mens skoven vokser op.

Når du rejser skov i Danmark, er forandringerne især tydelige de første 5 år efter skovens opførsel.

Plantning af ny skov, er en unik mulighed for at tilføre spændende terræn og herlighed til din ejendom. Du får mulighed for at nyde både jagt og natur.

Lad os hjælpe dig med din skovrejsning. Kontakt os her.

Planlægning af skovrejsning

Før du går igang, skal du sørge for, at du planlægger skovens opbygning så herlighed, terræn og ejendomværdi er indtænkt.

Det er en god idé at planlægge:

  • Spor og lysninger
  • Holme med nåletræer, hvor vildtet kan stå om vinteren
  • Variation af buske og træarter efter årstidernes skifte

Få hjælp til dit skovprojekt

Lad os hjælpe dig med at planlægge dine nye skov.

Vi planlægger og udarbejder skovrejsning i dialog med dig som ejer, så du får den skov, der passer til din ejendom og dine ønsker.

Skovrejsning som investering i fast ejendom

Skovrejsning er en investering, som kan være med til at øge din ejendoms herlighedsværdi.

Sammenhængen mellem tilstedeværelse af skov og ejendomme er positivt korreleret. Derfor foretages etablering af skov også som en investering i fast ejendom.

Når du planlægger din skov sammen med os, tager vi højde for skovens opbygning, så det medvirker til en forøgelse af din ejendomsværdi på sigt.

Hvad koster skovrejsning?

Ny skov koster mellem 15.000 – 45.000 kr. per hektar at etablere.

Omkostningen for etablering af ny skov afhænger af, hvordan skoven opføres, herunder hvilke træarter, du vælger, og hvor stor variation, du ønsker i skoven. Herudover spiller omfanget af jordbearbejdning og hegning en rolle.

Det er muligt at få tilskud til skovrejsning og lade tilskuddet dække udgifterne.

Tilskud kan betale for din skovrejsning

Med tilskud på 32.000 kr. pr. hektar og 15 kr. pr. lbm for vildthegn kan tilskud til skovrejsning ofte finansiere en stor del eller hele etableringen af en ny skov.

Med revisionen af skovrejsningsordningen i 2016 er der tale om en solid ordning til skovrejsning, der den dag  i dag fortsat giver et solidt støttebeløb.

Du kan som landbruger beholde din grundbetaling (tidligere kendt som enkeltbetalingsordningen eller hektarstøtte) til arealet. Dog er dette ikke en del af selve skovrejsningstilskuddet eller støtteordningen til privat skovrejsning.

Hvem giver tilskud til skovrejsning?

Det er staten, der giver tilskud til plantning af skov, og tilskudsordningen er en del af det danske landdistriksprogram (LDP).

Midlerne til tilskuddet er delvist finansieret af EU (finansierer 75 %) og delvist af midler fra Miljø og Fødevareministeriet (finansierer 25%).

Tidligere har det været Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), tidligere kendt som Skov- og Naturstyrelsen, Naturstyrelsen og senest Miljøstyrelsen, der administerede tilskudsordningen, men per 1. januar 2019 er administrationen overgået til Landbrugsstyrelsen.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til skovrejsning?

Tilskuddet størrelse varierer alt efter om du planter løvskov eller nåleskov. Ved plantning af løvskov kan du få op til 32.000 kr./ha og ved nåleskov op til 12.000 kr./ha. Der til kommer tilskud til vildthegn på 15 kr./lbm. Du kan desuden beholde dit EU grundtilskud på ca. 1.900 kr./ha.

Hvad er formålet med tilskud til privat skovrejsning?

Tilskudsordningen har til formål at støtte privat skovrejsning til gavn for vandmiljøet.

Det betyder, at hvert projekt vurderes i forhold til den effekt tilplantningen vil have for vandmiljøet.

Hvad forpligtiger du dig til, når du får tilskud?

Først og fremmest bliver din skov pålagt fredskovspligt. Dvs. at din skov bliver underlagt skovlovens regler om drift af fredskovspligtige arealer.

Konkret betyder det, at skoven ikke må fjernes, og at du skal genplante efter fældning.

Derudover forpligtiger du dig til at foretage forstlig pleje af skoven, således at du overholder skovlovens regler, hvilket vil sige renhold og pleje, herunder hegning i det omfang der skal til for at sikre bedst mulige vækstbetingelser for dine nyplantede arealer.

Tilskudsordningen stiller bl.a. krav  til:

  • Plantevalg og artssammensætning, herunder andel af træer og buske i beplantningen.
  • Indhold og fordeling af bestandstræer og ammetræer.
  • Hvor store lysninger/åbninger i skoven må være.
  • Hvor brede spor må være (sporbredden må ikke være større end 6 meter.)

Hertil er der også krav om, at der ikke må bruges kemi før og efter plantning og om, at der ikke må foretages dyb jordbearbejdning før plantning.

Kan du plante skov med tilskud?

Kontakt os om en screening af din ejendom i forhold til skovrejsning. Det gør vi gratis og uforpligtende.

Er det en fordel at plante uden tilskud?

Det handler om økonomi og frihed, når vi taler om at foretage en skovrejsning med eller uden tilskud.
Uden tilskud fra skovrejsningspuljen skal du selv afholde alle udgifter. Med tilskud til skovrejsning betales udgifterne til etableringen stortset af ordningen.
Skovrejsning uden tilskud giver mulighed for mere kreativ udfoldelse i forhold til skovens opbygning. Til gengæld er der intet tilskud og ingen mulighed for at opretholde grundbetaling til arealerne.

Foretager du en skovrejsning uden tilskud, har du langt mere frihed i forhold til opbygning af skoven, træartsvalg, jordbearbejdning, renhold m.v.

Arealerne skal nødvendigvis ikke pålægges fredskovspligt, og du bliver ikke omfattet af skovlovens regler om drift af fredskovspligtige arealer.

Naturligvis skal du fortsat opfylde gældende lovgivning og have foretaget VVM screening m.v.

Renholdelse af nyplantet skov

Hvis du får tilskud til skovrejsning, forpligter du dig til at foretage “Forstlig pleje” af skoven. Det betyder, at du bl.a. skal renholde for ukrudt, og at du generelt skal sikre gode vækstbetingelser for skoven.

Som udgangspunkt skal du derfor forvente, at du enten selv – eller entreprenøren – skal ud og foretage mekanisk renholdelse af dine beplantninger 4 til 8 gange i løbet af vækstsæsonen i de første 2 til 3 år efter plantningen.

Det er ikke tilladt at foretage kemisk renholdelse før eller efter plantning.

Må du anvende kemi til renholdelse af skoven?

Du må ikke foretage kemisk renholdelse, herunder sprøjtning mod skadedyr, hverken før eller efter du rejser skov med tilskud.

Ansøgning om tilskud til skovrejsning

Du ansøger digitalt via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet skal vedhæftes bilag med kort, planteplan, relevante offentlige tilladelser og VVM screeningsskema.

Kortet udarbejdes i det offentlige Miljøgis. Der er tale om en relativt kompliceret ansøgningsproces, hvor der skal udfærdiges flere dokumenter og kortbilag.

Ansøgningsfrist for skovrejsning

Ansøgningsfristen løb i 2021 fra 1. Juli til 30. september. Der foreligger endnu ikke en ansøgningsfrist for 2022. Ansøgningen indsendes digitalt, hvorefter du må påregne en længere sagsbehandling. Ofte er der tale om tre til fem måneder.

Projektet må ikke igangsættes, inden du har fået tilsagn om tilskud.

Skal vi tage en snak om dit skovrejsningsprojekt?

Går du med tanken om at plante skov, som du gerne vil drøfte med os? Ring til vores skovrejsningsekspert, Rasmus, på 6024 7043. Han kan hjælpe dig med at beskrive dine muligheder og indhente de bedste tilbud til dig.

Hvem er vi

Når du bruger proviido.dk, har du fagfolk i ryggen. Vi har over 20 års erfaring med skov og skovrejsning. Og med vores landsdækkende netværk af nøje udvalgte entreprenører og planteskoler er du sikker på at få de bedste tilbud på dine opgaver.

Hvad betyder skovrejsning?

Ordet skovrejsning bruges, når man planter skov på et areal, hvor der ikke tidligere har været skov.

Der er således tale om plantning eller etablering af skov på et ikke skovbevokset areal, typisk agerjord.

Skovrejsning er således et fagord for plantning af ny skov. Ordet skovplantning bruges mere i flæng, både om plantning i eksisterende skov, altså genplantning og ved plantning af ny skovjord.

Kontakt os om skovrejsning