Læhegn og læhegnsplanter

 

Vidensbase -> Land -> Læhegn og læhegnsplanter

Få et læhegn, der passer til din ejendom og dit formål med de rette læhegnsplanter

Plantning af læhegn tjener typisk følgende formål:

  • Natur og vildt
  • Herlighed
  • Afskærmning
Du bør altid vælge den sammensætning af læhegnsplanter, der passer bedst til dit formål og din ejendoms lokale forhold.

Lad os hjælpe dig med dit læhegn

Vi hjælper dagligt land- og skovejere med at vælge de rette planter til deres læhegn.
Skal vi også hjælpe dig?

Læhegn med herlighedsværdi

Der er ingen skala for herlighed.

Men vi mener, at herlighed handler om at plante læhegn, der passer ind i det omgivende landskab samtidig med at læhegnet rummer forskellige buske og træer, der skaber en naturlig variation gennem årstiderne med forskellige farver, blade, blomster og frugter.

Læ til afgrøder og bygninger

Levende hegn er effektive lægivere i landskabet.

Et læhegns lægivende afstand er som tommelfingerregel op til 25 gange hegnets højde. Et hegn på 10 meter i højden har altså en lægivende afstand på 250 meter.

Læ giver mindre overfladefordampning og dermed bedre vækst for planter og træer i nærheden af hegnet.

Dog må et levende læhegn ikke være helt tæt. Det kan nemlig skabe turbulens langs hegnet, som er til gene for både dyr og planter.

Ideelt er det kun 50-70 % af vinden, der skal bremses af læhegnet. Du bør derfor pleje og tynde dit hegn, så det holdes lettere åbent fra 1 meter og opad.

Læhegn til gavn for natur og vildt

Levende hegn er en oplagt mulighed , når det gælder om at skabe et spændende og vildtvenligt terræn på din ejendom.

Fuglevildt og hjortevildt har hver deres præferencer til plantearter i et levende hegn.

Generelt gælder det, at vildtvenlige læhegn ikke må være åbne i bunden. Og der skal være læ- og skjulesteder med god dækning hele året.

Dog må et vildtvenligt læhegn heller ikke blive for tæt. En god idé er at have små åbninger i hegnets opbygning, så du opnår variation med både tætte og åbne partier.

Hvor er der brug for læhegn?

Læhegn kan med fordel etableres, så landskabets naturlige ledelinjer udnyttes. F.eks. kan et læhegn plantes som en korridor mellem to skovstykker.

Undgå gerne høje træer i hegnet, som krager og rovfugle kan bruge som udkigsposter til at holde med markvildtet.

Insekter og fugle har primært deres fødekilder og levesteder blandt hjemmehørende buske og træer. Du får derfor nemmere et fugle og insektliv ved at bruge hjemmehørende planterarter.

Hertil er udyrkede markstriber, barjordsstriber og insektvolde (beetle banks) langs hegnet med til at skabe mere liv i og omkring hegnet.

Beskyttelse af læhegn mod vildt og skader

Størrelsen på vildtet er mange steder så stort, at buske og træer bides og fejes hårdt. Råvildt, dåvildt, kronvildt og harer er typisk synderne.

Planter du dit læhegn tæt på vej med nogen trafik eller tæt ved egen bolig eller bygninger, er dit læhegn bedre beskyttet mod vildtskader.

Men planter du dit læhegn på et sted med meget vildt og i rolige omgivelser, bør du kraftigt overveje at indhegne dit læhegn som værn mod især råvildt og kronvildt.

Hegning af et læhegn kan virke som en dyr løsning, da du bruger mange meter hegn i forhold til det indhegnede areal, men vildthegn er den mest effektive beskyttelse af dine planter mod vildtskader.

Alternativer til vildthegn er at bruge planterør eller kappeplantning af de mest udsatte arter som f.eks eg.

Klassiske og populære læhegn

Her har vi sammensat en række læhegn der bygger på gode artsvalg og faglige principper om opbygning i de flerrækkede læhegn.

Læhegn med syren

Smukt og vindfast hegn med forholdsvis begrænset højde. Syren trives godt på de fleste jordtyper og er fuldt hårdfør under danske forhold.

Arter: Almindelig syren (100%)

Opbygning: 2 rækker

Læhegn med syren og eg

Blomstrende hegn der over tid domineres af eg i højden. Syren udgør bund og mellemlag i læhegnets forside. Arterne i dette læhegn kan trives på de fleste lokaliteteter.

Arter: Almindelig Syren (50%), Vintereg (25%), Dunet gedeblad (13%), Fjeldribs (13%)

Opbygning: 2 rækker

Læhegn med sitkagran

Dette læhegn er pladsmæssigt attraktivt, vokser hurtigt, er robust i de unge år og skaber læ hele året rundt. Det er derfor en af de mest oplagte muligheder når det alene handler om afskærmning. år du bruger nåletræer er det altovervejende formål læ og afskærmning. Nåletræshegn er robuste som unge og mellemaldrende hegn, men har en lav grad af kontinuitet og begrænsede plejemuligheder. Nåletræshegn bides og fejes kun i begrænset omfang af vildtet. Giver helårlig læ og optager ikke meget plads. Hegnets største ulempe er den manglende muligheder for vedvarende fornyelse som kan opnås i flerrækkede læhegn.

Arter: Sitkagran (100%)

Opbygning: 1 række

Seljerøn læhegn

Dette hegn plantes ofte for at skabe et særligt visuelt udtryk, som f.eks kan opleves i gamle allér, som en “mur” af træer eller som en stribe solitær træer i landskabet. Hegnet. Her er det primære formål visuelt og æstetisk. Sejlerøn hegn er meget flotte, tåler hård vind og egner sig godt til beskæring. Denne hegnstype har ingen fodpose og yder ikke bunddække.

Arter: Seljerøn (100%)

Opbygning: 1 række.

Klassisk 3 rækket læhegn

Dette læhegn findes i et stort antal variationer. I hegnet kombineres forskellige arter af buske og løvtræer, med de primære formål at skabe læ og levesteder for markvildtet. Hegnet domineres over tid af eg og kommer med flere buskarter og mindre træer der skaber fodpose og læ.

Arter: Vintereg (13%), Fuglekirsebær (7%), Alm. hvidtjørn,

Opbygning: 3 rækker

Læhegn af bøg

Denne hegnstype bruges tit nær bygninger og beboelse. Bøgehegn passer tit godt ind ved landejendomme. Ind til en højde på ca. 3 meter har bøg tendens til at fastholde visne blade henover vinteren. Visse provenienser af bøg egner sig særligt godt beskæring. Hegnstypen er ikke specielt vindstærk.

Arter: Bøg (100%)

Opbygning: 1-4 rækker

Lavt læhegn med røde efterårsfarver

Lavt hegn med buske der har stærke røde efterårs farver. Dette hegn er grundet benved bedst på bedre jord med nogen lerindhold.

Arter: Benved (25), Surbær (75%)

Opbygning: 2 rækker

Beskærings venligt læhegn

Dette læhegn som har naur og sejlerøn som karaktérarter er velegnet hvor der ønskes et tæt og vindfast hegn i det åbne land som tåler beskæring.

Arter: Sejlerøn, Naur, hassel, ribs.

Opbygning: 3 rækker

Varieret læhegn

6 rækkede læhegn giver samme muligheder for vedvarende fornyelsen som tre-rækkede hegn, men kræver mere plads. Det større pladsforbrug gør at seks-rækkede læhegn ofte fravælges fremfor tre-rækkede læhegn. Læhegn med 6 planterækker giver en bedre mulighed for at skabe levesteder og småbiotoper til natur og vildt med plantehuller, hvor der er lysindfald med læ og skjul.

Opbygning: 6 rækker

Robust og hurtigt voksende læhegn

Dette hegn er velgnet til lette jorde. Indblanding af Poppel sikrer at hegnet hurtigt kommer i højden.

Arter: Poppel, Skovfyr, Tjørn, hassel

Opbygning: 3 rækker

Poppel, sitkagran og buske

Dette hegn er for dig der ønsker et hurtigt voksende hegn som kun i mindre omfang er udsat for vildtbid. Rødel i yderste række kan fjernes til flis efter 15 år. Herefter har buske og sitka taget over.

Arter: Rødel, hassel og poppel

Opbygning: 3 rækker

Om 3 rækkede læhegn

Tre-rækkede læhegn har i en årrække været den mest plantede hegnstype.

Ved valg af de rigtige planter kan der skabes mange forskellige udtryk i de tre-rækkede læhegn.

Fordelene ved tre-rækkede læhegn fremfor en-rækkede læhegn er en kombination af lægivning og natur sammen med bedre plejemuligheder og længere levetid for hegnet. Disse fordele opvejer i mange tilfælde større krav til plads og økonomi.

Tre-rækkede læhegn etableres ofte med en blanding af arter, der har forskellige højder. Buske i bunden, små træer og større buske til mellemetage og bestandstræer, der skaber en topetage i hegnet. Vintereg er et godt eksempel på et ofte anvendt bestandstræ.

Variationer af tre-rækket læhegn

Tre-rækkede læhegn kan varieres i en uendelighed, men nogle hovedtræk er typisk:

  • Hegn med buske og mindre træer: Er mere vildtvenlige overfor især markvildtet.
  • Hegn med brug af ammetræer: Ammetræer er robuste og hurtigt voksende træarter. De plantes for at hjælpe andre træer og buske til hurtigere og mere sikker vækst, ved at reducere vind og bortskygge ukrudt. Ammetræer giver også mulighed for at fælde træerne til flis efter nogle år. Det vigtigt at få fjernet ammetræerne, inden de begynder at presse og bortskygge bestandstræer i hegnet.

Tilskud til læhegn

Det er muligt at søge om tilskud til læplantning. Der ydes tilskud til læhegn bestående af 1 op til 7 planterækker og småbiotoper op til 0,5 hektar.

Du kan læse mere om tilskudsordningen her og nemt undersøge om du har mulighed for at få tilskud til dit læhegn. Se også vores guide til hvordan du selv kan ansøge om tilskud.

Tilskud fra vildtplantningsordningen til småbiotoper og vildtplantninger

Et alternativ til læplantning er vildtplantningsordningen – også kaldet plant for vildtet.

Denne ordning er finansieret via jagttegnsmidlerne.

Tilskuddet er på 75 % af prisen på planterne. Bemærk: tilskuddet til vildtplanter er skattepligtigt. Der kan vælges mellem knapt 40 forskellige træarter, der leveres fra en planteskole valgt af Naturstyrelsen.

Antallet af planter, du kan søge om, varierer i forhold til antallet af ansøgere. Men typisk er der tale om projekter med 500 – 1.000 planter.

Tilskudsordningen til vildtplanter stiller kun krav om en kort ansøgning samt en skitse over plantningen.

Der er ansøgningsfrist to gange om året hhv. forår og efterår for tilskudsansøgninger til midler fra vildtplantningsordningen.

Læhegn uden tilskud kan godt svare sig

Planter du læhegn uden tilskud, har du frie hænder. Og du undgår en række formelle krav i form af tilskudsansøgning, dokumentation og krav til artsvalg og opbygning.

I mange tilfælde kan det godt svare sig at plante læhegn uden tilskud. Penge, du sparer på konsulenttimer, er bedre brugt på planter og plantning. Læs f.eks. om Birgitte, der valgte at plante uden tilskud.

Få en snak om plantning af læhegn og artsvalg

Bliv ringet op og få en uforpligtende snak om dine muligheder. Ud over sin erfaring som skovforvalter har Rasmus blandt andet været ansvarlig for etablering af over 50 km læhegn for to forskellige læplantningslaug. Derfor er Rasmus den rette person til at rådgive dig om dine muligheder, når vi taler om etablering med og uden læhegnstilskud.

Der findes mange måder og muligheder for plantning af læhegn, og der kan endda være mulighed for at få tilskud til etableringen.

Vi tilbyder alt fra total entreprise, hvor vi hjælper med alt fra projektering, tilskudsansøgning og udførelse. Eller du kan bruge vores portal til selv at indhente tilbud på planter og plantning.